| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

中国語
名訳単語

Chinese Excellently Translated Words

中国語名訳単語集


Cat: LAN
Pub: 2006
#: 1219

Kanzo Kobayashi

UP 12y20

Pinyin
I
Why
 • In Chinese, there is neither hiragana nor katakana unlike Japanese. Chinese use Chinese characters translating meaning or imitating sound in making corresponding terms. The usage is quite unique and interesting.
 • Here is the list of excellently translated words. It is easy to understand or imagine the meaning for a Japanese.
 • 中国語は、日本語と異なりひらがなやカタカナがない。中国語は、対応する用語は、意味を約したり発音を似せたりして漢字を活用する。その使い方はユニークで興味深い。
 • 以下、素晴らしく訳された単語集である。日本人にとってはこれらの意味を理解し想像することは容易である。
中国語
 
中国語
Pīnyīn
English
Remarks

>Top <A>:


<A>:

<A>:

<A>:

>Top <B>:

<B>:

<B>:

<B>:

 

>Top <C>:

 1. 超市

<C>:

 1. chāo shì

<C>:

 1. supermarket

<C>:

>Top <D>:

 1. 电冰箱
 2. 丹顶鹤
 3. 丹心
 4. 胆固醇
 5. 蝶泳
 6. 冬虫夏草
 7. 独木桥
 8. 肚皮舞
 9. 毒王

<D>:

 1. diànbīngxiāng
 2. dāndǐnghè
 3. dānxīn
 4. dǎn gù chún
 5. dié yǒng
 6. dōng chóng xià cǎo
 7. dúmùqiáo
 8. dù pí wǔ
 9. dú wáng

 

<D>:

 1. refrigirator
 2. red-crowned crane
 3. loyalty
 4. cholesterol
 5. butterfly stroke
 6. a
 7. log bridge
 8. belly dance
 9. drug transaction leader

<D>:

 1. a
 2. a
 3. a
 4. plant worm
 5. =毒枭dúxiāo; 枭=owl

>Top <E>:

 1. 耳环

<E>:

 1. ěr huán

<E>:

 1. earing

<E>:

>Top <F>:

 1. 飞碟

<F>:

 1. fēi dié

<F>:

 1. UFO

<F>:

 1. 碟 dié=small plate

>Top <G>:

 1. 钢琴
 2. 古铜色
 3. 硅谷

<G>:

 1. gāng qín
 2. gǔ tóng sè
 3. Guīgǔ

<G>:

 1. piano
 2. sepia
 3. Silicon valley

<G>:

>Top <H>:

 1. 河狸
 2. 河豚
 3. 核电站
 4. 黑客
 5. 黑马
 6. 黑色收入
 7. 黑色素
 8. 黑社会
 9. 黑市
 10. 黑桃
 11. 黑衣法官
 12. 红绿灯
 13. 狐步
 14. 狐臭
 15. 狐狸
 16. 护士
 17. 火暴
 18. 火柴
 19. 火箭
 20. 火酒
 21. 火烈鸟

<H>:

 1. hé lí
 2. hé tún
 3. hé diàn zhàn
 4. hēi kè
 5. hēi mǎ
 6. hēi sè shōu rù
 7. hēi sè sù
 8. hēi shè huì
 9. hēi shì
 10. hēi táo
 11. hēi yī fǎguān
 12. hóng lǜ dēng
 13. hú bù
 14. hú chòu
 15. hú li
 16. hùshi
 17. huǒ bào
 18. huǒ chái
 19. huǒ jiàn
 20. huǒjiǔ
 21. huǒlièniǎo

 

<H>:

 1. beaver
 2. blowfish
 3. nuclear power plant
 4. hacker
 5. dark horse
 6. off-the-book money
 7. melanin
 8. mafia
 9. black market
 10. spade (card)
 11. football umpire
 12. traffic light
 13. foxtrot
 14. underarm odor
 15. fox
 16. nurse
 17. fiery
 18. match
 19. rocket
 20. ethyl alcohol
 21. flamingo

<H>:

 1. a
 2. a
 3. 骇客hàikèともいう(香台では)
 4. a
 5. a
 6. a
 7. =黑手党hēishǒudǎng
 8. a
 9. a
 10. a
 11. a
 12. =狐步舞húbùwǔ
 13. =胡臭
 14. タヌキは貉子 háozi
 15. 护=護
 16. a
 17. a
 18. a
 19. a
 20. =红鹳 hóngguàn

>Top < I >:

< I >:

< I >:

< I >:

>Top <J >:

 • 酒精

< J >:

 1. jiǔ jīng

< J >:

 1. alcohol

< J >:

>Top <K>:

<K>:

<K>:

<K>:

>Top <L>:

 1. 老板
 2. 狸猫
 3. 猎头
 4. 六书】liùshū

<L>:

 1. lǎobǎn
 2. lí māo
 3. liè tóu
 4. 六书】liùshū

<L>:

 1. president; boss of board
 2. linx
 3. headhunting
 4. scheme of characters

<L>:

 1. a
 2. 猎 hunt
 3. a
 4. a
 5. 象形 xiàngxíng; 指事 zhǐshì; 形声 xíngshēng; 会意 huìyì; 转注 zhuǎnzhù; 假借 jiǎjiè

>Top <M>:

 1. 猫头鹰
 2. 猫熊
 3. 猫眼
 4. 勉强
 5. 面条
 6. 摸底
 7. 摸头

<M>:

 1. māo tóu yīng
 2. māo xióng
 3. māo yǎn
 4. miǎn qiǎng
 5. miàn tiáo
 6. mō dǐ
 7. mō tóu

<M>:

 1. owl
 2. panda
 3. peep hole lens
 4. do with difficulty; force db to do sth; relunctant
 5. noodles
 6. try to find out real situation
 7. begin to understand

<M>:

>Top <N>:

 1. 能手 néngshǒu
 2. 霓虹灯
 3. 女单

<N>:

 1. néngshǒu
 2. ní hóng dēng
 3. nǚ dān

<N>:

 1. expert
 2. neon light
 3. women's singles

<N>:

 1. a
 2. 霓=副虹
 3. a

>Top <O>:

<O>:

<O>:

<O>:

>Top <P>:

 1. 跑表

<P>:

 1. pǎo biǎo

<P>:

 1. stop watch

<P>:

>Top <Q>:

 1. 犬子

<Q>:

 1. quǎn zǐ

<Q>:

 1. my son (ex. modesty)

<Q>:

>Top <R>:

 1. 人机界面】rénjī jièmiàn

<R>:

 1. 人机界面】rénjī jièmiàn

<R>:

 1. user interface

<R>:

>Top <S>:

 1. 三明治
 2. 蛇头
 3. 生词
 4. 手包
 5. 手笔
 6. 手册
 7. 手电筒
 8. 手风琴
 9. 手鼓
 10. 手机银行
 11. 手巾
 12. 手绢
 13. 手气
 14. 手枪
 15. 手球
 16. 手软
 17. 手势
 18. 手套
 19. 手头
 20. 手心
 21. 手眼
 22. 手艺
 23. 手语
 24. 手札
 25. 手纸
 26. 手指甲
 27. 手镯
 28. 手钻
 29. 思想库
 30. 四脚蛇
 31. 四维

<S>:

 1. sān míng zhì
 2. shé tou
 3. shēng cí
 4. shǒu bāo
 5. shǒu bǐ
 6. shǒu cè
 7. shǒu diàn tǒng
 8. shǒu fēng qín
 9. shǒu gǔ
 10. shǒu jī yín háng
 11. shǒu jīn
 12. shǒu juàn
 13. shǒu qì
 14. shǒu qiāng
 15. shǒu qiú
 16. shǒu ruǎn
 17. shǒushì
 18. shǒutào
 19. shǒu tóu
 20. shǒu xīn
 21. shǒu yǎn
 22. shǒu yì
 23. shǒu yǔ
 24. shǒu zhá
 25. shǒu zhǐ
 26. shǒu zhǐ jia
 27. shǒu zhuó
 28. shǒu zuàn
 29. sī xiǎng kù
 30. sìjiǎoshé
 31. sìwéi

<S>:

 1. sandwich
 2. snake head
 3. new and unfamiliar words
 4. handbag
 5. autograph
 6. handbook
 7. flashlight
 8. accordion
 9. tanbourine
 10. mobile banking
 11. towel
 12. handkerchief
 13. luck in gambling
 14. pistol
 15. handball
 16. be soft-hearted
 17. hand gesture
 18. glove
 19. in hand; right beside one
 20. palm; control
 21. arts and wiles
 22. handicraft
 23. sign language; dactylology
 24. personal letter;
 25. toilet paper
 26. finger nail
 27. bracelet
 28. gimlet
 29. think tank
 30. lizard
 31. 4th dimension
 32. a

<S>:

 1. a
 2. a
 3. a
 4. =手袋shǒudài
 5. a
 6. a
 7. =手电, 电筒 diàntǒng
 8. a
 9. =铃兰línglána
 10. a
 11. a
 12. a
 13. a
 14. 枪=gun
 15. a
 16. a
 17. a
 18. 套=cover
 19. a
 20. a
 21. a
 22. a
 23. a
 24. a
 25. a
 26. a
 27. a
 28. 钻=drill
 29. a
 30. 蜥蜴 xīyì
 31. 维=dimension
 32. a

 

>Top <T>:

<T>:

 1. t

<T>:

 

<T>:

>Top <U>:

<U>:

<U>:

<U>:

>Top <V>:

<V>:

<V>:

<V>:

>Top <W>:

 1. 巫山云雨
 2. 五角大楼

<W>:

 1. Wū shān yún yǔ
 2. Wǔjiǎo dàlóu

<W>:

 1. copuation
 2. Pentagon

<W>:

 1. 巫山Wūshānでの交わり
 2. a

>Top <X>:

<X>:

 

<X>:

<X>:

>Top <Y>:

 1. 阳电
 2. 阳光操作
 3. 阳间
 4. 阳痿
 5. 御敌
 6. 渔利
 7. 云鬓
 8. 云雀
 9. 游伴

<Y>:

 1. yáng diàn
 2. yáng guāng cāozuò
 3. yáng jiān
 4. yáng wěi
 5. yù dí
 6. yúlì
 7. yúnbìn
 8. yún què
 9. yóu bàn

<Y>:

 1. positive electricity
 2. open opearation
 3. this world
 4. importence
 5. resist the enemy
 6. profit at other's expense
 7. cloudlike beautiful hair
 8. lark
 9. fellow travelor

<Y>:

 1. Cf. 阴 yīn
 2. Cf. 暗箱 ànxiāng 操作
 3. Cf. 阴间 yīnjiān =another world

>Top <Z>:

 1. 造市
 2. 纸巾
 3. 纸老虎
 4. 纸牌
 5. 自来火
 6. 自理

<Z>:

 1. zàoshì
 2. zhǐ jīn
 3. zhǐ lǎo hǔ
 4. zhǐ pái
 5. zì lái huǒ
 6. zìlǐ

<Z>:

 1. marketing
 2. tissue paper
 3. paper-mache tiger
 4. playing card
 5. match
 6. provide for oneself

<Z>:

Index
I
Comment

 

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |