| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

 

Conversational Phrases of Esperanto

Cat: LAN
Pub:2021
#2120a

Compiled by Kanzo Kobayashi

21y30u
Index
Key
; according to; actually; all right; as...as possible; as far as I could; as far as I know; as if; as soon as; as though; as to; as well as; at any cost; at least; come to an end; come to mind; common; deal with; eventually; exactly; fundamental: get rid of; go on; guess; hang on; happening; impossible; in addition to; instead of; in this regards; keep contact; kind; look forward to; look like; make out; make sure; nearly; needless to say; no doubt; no less; no matter what; no more than; no problem; no sooner; no use; no way; not bother; not only ...but; not yet; obviously; probably; seem like; summarize; take care of; that's why; too; truth; unfortunate; unlikely; used to; well-known; wait for; whatever; wonder; worth seeing; ;
Key
Esperanto
English

>Top <A>

 1. abomeni: abominate
 2. absorbi
 3. absolute; nepre; tute
 4. afabla: affable
 5. afero
 6. ajna kosto
 7. almenaŭ
 8. atendi
 9. amuzi: amuse
 10. ankaŭ
 11. ankoraŭ
 12. anstataŭ
 13. antaŭe
 14. antaŭĝoji
 15. aŭdi, ke

<A>:

 1. Estas vere abomene, ke…
 2. Ĉu ĝi tro absorbas vian tempon?
 3. Vi nepre ne parolu kun mia amiko pri tio.
 4. Estu tiel afabla kaj diru al mi…
 5. Bona afero, ke...
  1. ĉu vi havas por mi ian aferon?
 6. Vi devus eviti ĝin je ajna kosto.
 7. Esti almenaŭ dulingva estas nepra en la hodiaŭa mondo.
 8. Atendu iomete
  1. Mi ne petis, ke vi atendu min.
 9. Estos amuziga afero!
 10. Ĉu ankaŭ vi?
 11. Nia bebo ankoraŭ ne parolas.
 12. Mi restis tutan tagon hejme anstataŭ iri al laboro.
 13. Mi estos ĉi tie du horojn pli frue ol antaŭe dirite.
 14. Mi antaŭĝojas vidi vin baldaŭ.
 15. Ni aŭdis, ke esas iuj problemoj.

<A>:

 1. It's really disgusting that…
 2. Does it take up too much of your time?
 3. You absolutely must not tell my friend about this.
 4. Be so kind and tell me…
 5. Good thing is that…
  1. Do you have anything for me?
 6. You should avoid it at any cost.
 7. Being at least bilingual is a must in today's world.
 8. Hang on a minute.
  1. I didn't ask you to wait for me.
 9. It will be a fun thing to do!
 10. You too?
 11. Our baby is not yet articulate.
 12. I stayed home all day instead of going to work.
 13. I will be here two hours earlier than previously said.
 14. I'm looking forward to seeing you soon.
 15. We heard that there were some problems.

>Top <B>:

 1. baza
 2. baze
 3. because
 4. bona
 5. bonvoli
 6. bonega

<B>:

 1. Scio pri komputiloj estas baza por chiuj sciencoj.
 2. Ĝi baze montras la proporcion de neregulaj laboristoj.
 3. Ĉar komenciĝis pluvi, mi ne povisuzi mian kameraon.
 4. Ĉion bonan!
 5. Ĉu vi bonvolus fari ion por mi?
 6. Bonege!

<B>:

 1. Knowledge of computers is fundamental to all sciences.
 2. It basically shows the proportion of irregular workers.
 3. Because it started to rain, I couldn't use my camera.
 4. All the best!
 5. Could you do me a favour?
 6. Great!

>Top <C>:

 1. celi <R. цель
 2. certa
 3. certe; sendube
 4. certigi
 5. ĉeesti: attend
 6. ĉesi
 7. curious
 8. ĉi-rilate
 9. ĉu vi aŭdi

<C>:

 1. Vi celas aliĝormularon , ĉu ne?
  1. Ne tio mi celas.; celi=aim
 2. Certe ne.
  1. ˆĈu vi ne esatas certa pri tio?
 3. Li certe sukcesas igi ĉiujn pensi, ke li feliĉas.
 4. Mi devas certigi, ke li estas en ordo.
 5. Ĉu vi volus ĉeesti?
 6. Ĉesu mi petas!
 7. Une de la plej kuriozaj aferoj estas, ke junuloj preskaŭ ne havas intereson pri politiko.
 8. Ĉu iu havas informojn ĉi-rilate?
 9. Ĉu vi aŭdis la kanton "Imagu"?

<C>:

 1. You mean an appl8cation home, right?
  1. That's not what I am after.
 2. Certainly not.
  1. Are you not sure about that?
 3. He certainly succeeded to make everybody thinks he's happy.
 4. I have to make sure that he is OK.
 5. Would you like to attend?
 6. Please stop!
 7. One of the most curious things is that young people have almost no interest about politics.
 8. Does anyone have any information in this regards?
 9. Have you heard the song "Imagine."?

>Top <D>:

 1. danki
 2. daŭre fari
 3. definitive
 4. demando
 5. dependi de; <pendi

<D>:

 1. Dank' al Dio!
  1. Dankon denove!
 2. La politika partio daŭre faris la samajn aferojn en la kontraŭvento.
 3. Li devus definitive peti pri ŝian opinion.
 4. La demando estas kio misfunkciis kun ĝi.
  1. La demando estas kie meti ilin.
 5. Tio dependas de via vidpunkto.

<D>:

 1. Thank God!
  1. Thanks again!
 2. The political party went on doing the same things in the headwind.
 3. He should definitely ask for her opinion.
 4. The question is what went wrong with it.
  1. The question is where to put them.
 5. That depends on your point of view.

>Top <E>:

 1. ebli; be possible
 2. efektive: actually
 3. ekzakute; ĝuste; precize
 4. enorme
 5. espereri
 6. evidente

<E>:

 1. Kiel elbus sen la vero.
 2. Li efktive bezonas rakonti al ŝi la veron.
 3. Ni taksis la perdojn kiel eble plej ekzakte.; <G. taxieren
 4. Komplilado de vortaro postulad enorman kvanton da tempo.
 5. Espereble!
 6. Ili evidente enamiâgas unu al la alia.

<E>:

 1. How could it be without the truth.
 2. He really needs to tel her the truth.
 3. We estimated the losses as exactly as possible.
 4. Compiling a dictionary demands an enormous amount of time.
 5. Hopefully!
 6. They are obviously in love with each other.

>Top <F>:

 1. fakte
 2. farti: fare, go
 3. feliĉa
 4. fine
 5. finiĝi
 6. finfine
 7. forigi
 8. foriri: leave

<F>:

 1. Kion vi fakte pensis, kiam vi jesis altio.; jesi=say yes
 2. Kiel vi fartas?
  1. Fartu bone!
 3. Feliĉan Kristnaskon kaj bonan novjaron!
  1. Feliĉan naskightagon!
 4. Mi patro fine lernis ŝofori, kiam li aĝis kvindek.
 5. Ilia rilato finfine finiĝis.
 6. Mi sciis, ke finfine iu venos savi nin.
 7. Mi ofte uzas ĉi tion por forigi la cimojn.
 8. Ĉu vi scias, ke kioma horo la trajno foriros morgau?

<F>:

 1. What did you actually think, when you agreed to that?
 2. How are you?
  1. Take care!
 3. Merry Christmas and a Happy New Year!
  1. Happy birthday!
 4. My father finally learned to drive when he was fifty.
 5. Their relationship finally came to an end.
 6. I knew someone would come rescue us eventually.
 7. I often use this to get rid of the bugs.
 8. Do you know what time the train leaves tomorrow?

>Top <G>:

 1. gheni
 2. ghui
 3. ĝenerale
 4. ĝis nun
 5. ĝuste

<G>:

 1. Ĉu mi neĝenas vin?
 2. Ĉu viĝuis la filmon hierau verspere?
 3. Mi ĝenerale ne foriras el la domo pro deziro vidi aliajn personojn.
 4. Mi pensas, ke mi estis sufiĉe bonŝanca ĝis nun.
 5. Ĝuste tiel li faris.

<G>:

 1. I'm not bothering you?
 2. Did you enjoy the film last night?
 3. I don't generally go out of the house to want to see other people.
 4. I think I've been pretty lucky so far.
 5. That's exactly how he did.

>Top <H>:

 1. havi komuna

<H>:

 1. Ili havas unu aferon komuna; ili ĉiuj portas okulvitrojn.

<H>:

 1. They have one thing in common; they all wear glasses.

>Top < I >:

 1. indiferenta
 2. informo
 3. insisti
 4. intenci
 5. iomete
 6. ironia

< I >:

 1. Estal al mi indiferente.
 2. Ĉu vi havas sufiĉe da informoj pri la situacio?
 3. Ĉu vi firme insistas, ke…
 4. Ĉu vi intence diras al mi, ke…
 5. Eble vi pravas, sed niaj opinioj iomete diferas.
 6. Estas iom ironie, ke…

< I >:

 1. I don't care.
 2. Do you have enough information about that situation?
 3. Do you firmly insist that…
 4. Are you deliberately telling me that…
 5. You may be right, but we have a slightly different opinion.
 6. It's a bit ironic that…

>Top <J>:

 1. jam ne

<J>:

 1. Maljunuloj mortas, ĉar ili jam ne estas amataj.

<J>:

 1. Old people die because they are no longer loved.

>Top <K>:

 1. kaj ankaŭ
 2. kazo
 3. kial ...ne
 4. kie
 5. kie ajn
 6. kiel eble plej
 7. kiel kutime
 8. kiel se
 9. kio se
 10. kiom
 11. kompleni
 12. komplete
 13. konata: well-known
 14. koncerne
 15. konata
 16. konsenti
 17. konsili: counsel, consult
 18. kontentigi
 19. korekti
 20. krom
 21. kutimi
 22. kvarzaŭ

<K>:

 1. Li donacis sian tempon kaj ankaŭ sian monon.
 2. Ĉi-kaze
 3. Kial vi ne tranoktas?
 4. De kie vi estas?
 5. La hudo sekvis lin kie ajn li iris.
  1. Kio ajn okazos, mi pretas.
 6. Mi helpos vin kiel eble plej bone.
  1. Bonvolu paroli kiel eble plej klare.
 7. Nenecese diri, li venis malfrue kiel kutime.
 8. Mi fartas tiel, kiel se mi estus inter martelo kaj amboso.
 9. Kio se vi devas postlasi vian katon?
 10. Mi kikis la pilkon tiom distancen kiom mi povis.
 11. Ĉu vi komprenis kion li diris?
 12. La melodio de la frazo estas tre grava. Ĝi povas komplete ŝanĝi la signifon.
 13. Estas konata fakto.
  1. Tiu libro estas konata de ĉiuj junaj infanoj.
 14. Mia vidpunkto diffrencis de la lia koncerne tion kio devus esti farita.
 15. Ĝi estas konata fakto.
 16. Ĉu ni konsentu malkonsenti?
  1. ĉu vi konsentas?
 17. Estas konsilinde prepensi ĉu…
 18. Ĉu tio ne kontentigas vin?
  1. ĉu vi estas kontenta pri …
 19. Dankon, ke vi korektis miajn erarojn.
 20. Krom la enirkotizo vi devas pagi por via trinkaĵo.
 21. Ŝi kutimis esti diligenta.
 22. Li ĉiam parolas, kvazaŭ li estus en publika kunsido.

<K>:

 1. He donated his time as well as his money.
 2. In this case
 3. Why don't you stay night?
 4. Where are you from?
 5. The dog followed him wherever he went.
  1. Whatever happens, I'm ready.
 6. I'll help you to the best of my ability.
  1. Please speak as clearly as possible.
 7. Needless to say, he came late as usual.
 8. I feel as if I was between a hammer and an anvil.
 9. What if you have to leave your cat behind?
 10. I kicked the ball as far as I could.
 11. Did you make out what he said?
 12. Come what may, I am prepared for it.
 13. Intonation is very important. It can completely change the meaning.
  1. That book is familiar to all young children.
 14. My view was different from his as to what should be done.
 15. It's a well-known fact.
 16. Can we agree to disagree?
  1. Do you agree?
 17. It is advisable to consider whether…
 18. Doesn't that satisfy you?
  1. Are you happy with …
 19. Thanks for correcting my mistakes.
 20. In addition to the admission fee you have to pay for your drink.
 21. She used to be diligent.
 22. He always speaks as though he were addressing a pubic meeting.

>Top <L>:

 1. lasi
 2. lasu min
 3. laŭ
 4. laŭ mia scio
 5. leginda

<L>:

 1. Bonvolu lasi min sola.
 2. Lasu min fari ĝin denove.
 3. Kiam varmegas, bonbolu vestiĝi laŭ via korpo.
 4. Laŭ mia scio, tio, kion li diris, veras.
 5. La libro estas leginda.

<L>:

 1. Please leave me alone.
 2. Let me do it again.
 3. When it's hot, please dress according to your body.
 4. As far as I know, what he has said is true.
 5. The book is worth reading.

>Top <M>:

 1. malfacila
 2. malfeliĉe
 3. mulmulte
 4. malofte
 5. meriti

<M>:

 1. Estas multaj implikaĵoj malfacilaj.
 2. Estal malfeliĉe, ke nia prezidanto ne interesiĝas pri seksaj aferoj.
 3. Estas malmuilte da espero.
 4. Estas ne malofte por nuntempaj kanbinoj babili kvazaŭ ili estus knaboj.
 5. Ĉiuj meritas shancon en la vivo.

<M>:

 1. There are many difficult implications.
 2. It is unfortunate that our president has no interest in gender issues.
 3. There is not much hope.
 4. It is not rare for girls today to talk as if they were boys.
 5. Everyone deserves a chance in life.

>Top <N>:

 1. ne alia
 2. ne dubi
 3. ne ĉiam
 4. ne estas loko
 5. ne gravas kio
 6. ne havi sencon
 7. ne malpli
 8. ne ... manieron
 9. ne necesas esti ...
 10. ne nur ... sed
 11. ne pli ol
 12. ne plu
 13. ne povi ne
 14. ne tia ... kiel
 15. ne utili
 16. negativa
 17. nek ... nek
 18. neniam
 19. neniel
 20. neebla
 21. neniu
 22. neniu problemo
 23. nepra
 24. nereala: unreal
 25. neverŝajne
 26. noti
 27. novaĵo
 28. nur
 29. nur devi

<N>:

 1. Ŝi ne havas alian lokon por iri.
 2. Mi ne dubas, ke ni sukcesos.
 3. Televido ne ĉiam estas malbona por infanoj.
 4. Ne estas loko kiel hejme.
 5. Ne gravas kio okazas, nur daŭre ridetu.
  1. Ne gravas kiom riĉa oni estas, oni ne povas aĉeti amon.
  2. Ne gravas min ĉu pluvas aŭ lumas.
 6. Ne havas sencon, ke li irus al ŝi.
 7. Mensa sufero ne estas malpli dolora ol fizika sufero.
 8. Ni ne havas manieron scii ĝin.
 9. Ne necesas esti senilzuiigita.
 10. Li estas ne nur inteligenta sed amuza kuniĝi.
 11. Mia ĉapelo valoras ne pli ol kvindek dolaron.
 12. Kial ne plu estas vino en la botelo? Ĉu viaj infanoj trinkis ĝin?
  1. Ĝi ne plu utilas.
 13. Mi ne povas ne rigardi ŝin.
  1. Mi ne povas ne plori.
 14. Ne ekzistas tiaj aferoj kiel fantomoj.
 15. Ne utilas plori pro verŝita lakto.
 16. Ĝi povas havi negativan efikon sur a medio.
 17. Nek ŝi nek mi diris ion pri tio.
 18. Mi neniam vidis tiun ĉi foton en interreto.
 19. Mi neniel laboros dimanĉon.
 20. Nenio estas neebla.
 21. Neniu problemo.
  1. Ni havas neniun el ĉi tiuj problemoj en la antaŭa versio.
 22. Neniu problemo, ni povas helpi vin.
 23. En plej multaj lingvoj verbo estas nepra frazoparto.
 24. Estas tute nereale.
 25. Estas tre neverŝajne por li fari tion.
 26. Bonvolu noti, ke ...
 27. Bona novaĵo!
 28. Ni revis pri pli da gajnantoj, sed ni sukcesis atingi nur duonon de ĉi tiu nombro.
 29. Mi nur devas fari, estas iom ripozi.
  1. Vi nur devas fari telfonvokon.

<N>:

 1. She has no other place to go.
 2. I have no doubt we will be successful
 3. TV is not always bad for children.
 4. There is no place like home.
 5. No matter what happens, just keep smiling.
  1. No matter how rich a man is, he can't buy love.
  2. I don't care if it rains or shines.
 6. It doesn't make sense that he'd go to see her.
 7. Mental suffering is no less painful than physical suffering.
 8. We have no way of knowing it.
 9. There is no need to be disappointed.
 10. He is not only smart but fun to be with.
 11. My hat is worth no more than a dollar-fifty.
 12. Why is there no more wine in the bottle? Did your children drink it?
  1. It's no longer useful.
 13. I can't help looking at her.
  1. I can't help but cry.
 14. There are no such things as ghosts.
 15. It's no use crying over spilled milk.
 16. It can have a negative impact on the environment.
 17. Neither she nor I said anything about it.
 18. I have never seen this picture on the net.
 19. There's no way I'm going to work on Sunday.
 20. Nothing is impossible.
 21. No problem.
  1. We had none of these problems on the previous version.
 22. No problem, we can help you.
 23. In most language the verb is an essential part of speech.
 24. It's completely unreal.
 25. It's very unlikely for him to do so.
 26. Please note that …
 27. Good news!
 28. We dreamed of more winners, but we managed to reach merely half of this number.
 29. All I have to do is to rest a little.
  1. All you have to do is to make a phone call.

>Top <O>:

 1. observi
 2. okazi
 3. ordo

<O>

 1. Vi devas observi malgrandajn infanojn.
 2. Kio okazas estas, ke ĉiuj malriĉiĝas.
 3. ĉu ĉio en ordo?

<O>

 1. You have to keep an eye on small children.
 2. What's happening is that everyone is getting poorer.
 3. Is everything all right?

>Top <P>:

 1. parte
 2. partopreni: participate
 3. pravi: correct
 4. permesi: permit, allow
 5. plaĉi
 6. plei bona
 7. por kio
 8. post
 9. postuli, ask
 10. precipe
 11. preferi
 12. presize
 13. preskaû
 14. probable
 15. problemo
 16. provi: try, test
 17. pruvi

<P>:

 1. Ni pruvos, ke P estas parte ordigita aro.
 2. Eble estus bone, ke mi partoprenu.
 3. Eble vi pravas.
 4. Ĉu vi permesas momenton?
 5. Ĉu plaĉas al vi?
 6. La plej bona afero estas lasi ĝin sola.
 7. Por kio vi bezonas duan biciklon? Donu ĝin al mi!
 8. La politikisto eksiĝis post la okazaĵo.
 9. Ĉu ni postulos pluajn karigojn?
 10. Intereso pri mondvarmiĝo kreskas, precipe en evoluintaj landoj.
 11. Vi prefere lasu al li mesaĝon.
 12. Mi preferas pli precize nomi tion ne kaŭzo, sed preteksto.
 13. Ŝi ŝlosis sin en la banĉambro kaj ploris dum preskaŭ unu horon.
 14. Li probable estas nur iome pli juna ol Maria.
 15. Ĉu vi havas problemon tiurilate?
  1. La problemo estas, ke li fidas neniun.
 16. Do prave mi diris?
 17. Ĉu vi povas pruvi tion?

<P>:

 1. We will prove that P is a partially ordered set.
 2. Maybe it would be good for me to take part.
 3. Maybe you're right.
 4. Can you give me a moment?
 5. Do you like it?
 6. The best thing to do is (to) leave it alone.
 7. What for do you need a second bicycle? Give it to me!
 8. The politician resigned in the wake of the incident.; wake=trail
 9. Shall we ask for further clarification?
 10. Interest in global warming is growing, particularly in developed countries.
 11. You'd better leave him a message.
 12. To be more precise, I'd call it not a reason but an excuse.
 13. She locked herself in the bathroom and cried for nearly an hour.
 14. He is probably just a litter younger than Mary.
  1. The problem is that he doesn't trust anyone.
 15. Do you have a problem with that?
  1. The problem is that he trusts no one.
 16. So I was right!
 17. Can you prove that?

>Top <Q>:

<Q>:

<Q>:

>Top <R>:

 1. rare
 2. relative
 3. renkonti: encounter
 4. resumi: summarize
 5. rilati al
 6. rimedo: means, resource
 7. ripeti
 8. reveni

<R>:

 1. Li rare estas en la reto.
 2. Neĝado estas io, kion mi scipovas relative bone.
 3. Estas agrable, ke shi venos renkonti min.
 4. Mi ŝatus resumi la situacion.
 5. Evidente ĝi rilatas al mono.
 6. Ĉu vi havas la rimedojn por ghi?
 7. Bonvolu ripeti.
 8. Baldau mi revenos.

<R>:

 1. He is rarely on the Internet.
 2. Swimming is one thing I can do fairly well.
 3. It's nice that she's coming to meet me.
 4. I'd like to summarize the situation.
 5. Obviously it has something to do with money.
 6. Can you afford it?
 7. Please say it again.
 8. I'll be back soon.

>Top <S>:

 1. scii
 2. scivoli
 3. sekve
 4. semajnfino
 5. sendi
 6. sensencaĵo
 7. serioza
 8. shanĝi
 9. sidiĝi
 10. signifi: signify, mean
 11. skandalo
 12. supozi
 13. ŝajne
 14. ŝati

<S>:

 1. En tiu momento mi subite sciis, sen iu dubo, ke…
 2. Mi scivolas, ĉu vi povus helpi min pri tio.
 3. Kaj sekve oni elektis ĝin.
 4. Bonan semajnfinon!
 5. Ĉu vi bonvolus sendi al mi pliajn detalojn?
 6. Ĉu tio ne estas sensencaĵo?
 7. Tiel facilas esti serioza; malfacilas esti malserioza.
 8. Dum ĉi tiu jaro ĉiuj niaj vivoj shanĝis iel.
 9. Bonvolu sidiĝi.
 10. Ĝi signifas multon.
 11. Estas skandale!
 12. Mi supozas, ke li mortis pro koratako.
 13. Li ŝajne faris tion.
  1. Ŝajnas, ke li pravis.
  2. Ŝajnas, ke vi tre bone amuziĝis.
  3. Ŝajnas nur hieraŭ.
  4. Ĝi ŝajnas esti bona elekto.
 14. Mi ŝatus esti pli kreema.
  1. Mi ŝatus paroli kun ŝi tuj.

<S>:

 1. At that moment I suddenly knew, without a doubt, that…
 2. I'm wondering if you cold help me with this.
 3. And as a consequence, people chose it.
 4. Have a great weekend!
 5. Could you please send me further details?
 6. Isn't that nonsense?
 7. It's so easy to be solemn; it's so hard to be frivolous.
 8. During this year all of our lives have changed in some way.
 9. Please sit down.
 10. It means a lot.
 11. It's outrageous!
 12. My guess is that he died of a heart attack.
 13. Li has apparently done that.
  1. It looks like he was right.
  2. It sounds like you had a very good time.
  3. It seems like only yesterday.
  4. It appears to be a good choice.
 14. I wish I could be more creative.
  1. I'd like to talk to her right now.

>Top <T>:

 1. temi
 2. teni kontakton
 3. tial
 4. tiel
 5. tio
 6. trakti
 7. tre afabla de
 8. tuj
 9. tuj kiam
 10. tute

<T>:

 1. Ĉu temas pri debato
 2. Mi volas teni kontakton kun mia malnova amiko.
 3. Tial ŝi rakontis al mi ĉi8 tiujn aferojn.
 4. Tiel ŝi traktas ilin.; trakti=treat <S. tratar
 5. Tion mi volas diri.
 6. Mi povas trakti ajnan problemon.
 7. Estas tre afabla de vi diri tion.
 8. En ĉi tiu negoco oni tuj vidas la rezulton.
 9. Tuj kiam ni eniris la salonon la ceremonio komencis.
  1. Tuj kiam li sidiĝis, li prenis sian komputilon.
 10. Vi ne tute pravas pri tio. Lasu min klarigi ĝin.

<T>:

 1. Is it a debate?
 2. I want to keep in touch with an old friend of mine.
 3. That's why she told me these things.
 4. That's the way she deals with them.
 5. That's what I want to say.
 6. I can deal with any problem.
 7. It's very kind of you to say so.
 8. In this activity one immediately sees the result.
 9. No sooner had we entered the hall than the ceremony began.
 10. You aren't quite right about that - let me explain.

>Top <U>:

<U>:

<U>:

>Top <V>:

 1. veni en la menson
 2. vero
 3. verŝaine
 4. vespermanĝi
 5. vidinda
 6. vojagho

<V>:metimes wonder if it is truly for the best.

 1. La unua afero, kiu venis en la menson, estis; kiel li faris tion?
 2. Ĉu ne estas vere, ke …?
  1. Ĉu vere?
  2. La vero estas, ke li nur marĝene sukcesis.
 3. Verŝajne opoziciantaro venkos en la elektado.
  1. Tio verŝajne okazos denove ĉi-jare.
 4. Tiu filmo estas vidinda.
 5. Ĉu vi povos vespermanĝi ĉe mi morgaŭ?
 6. Ĉu vi havis bonan vojaĝon?

<V>:

 1. The first thing that came to mind was; how he did it?
 2. Isn't it true that …?
  1. Really?
  2. The truth is that he was only marginally successful.
 3. Probably the opposition party will win the election.
  1. That's likely to happen again this year.
 4. That movie is worth seeing.
 5. Can you come to dinner at my place tomorrow?
 6. Did you have a good trip?

>Top <W>:

<W>:

<W>:

>Top <X>:

<X>:

<X>:

>Top <Y>:

<Y>:

<Y>:

>Top <Z>:

 1. zorgi pri

<Z>:

 1. Mi ŝatad zorgi pri malgrandaj infanoj.

<Z>:

 1. I like to take care of little kids.
Pinyin
Comment
 • Estas iterese vidi kiel la angla idioma esprimoj respondas al en Esperanto. Ĝi estas kontrasto inter anglaj kutimoj kaj Esperantaj logikoj.
 • It is interesting to see how Enlgish idomatic expressions correspond to in Esperanto. It is a contrast between English customs and Esperanto"s logics.

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |