| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

>On Practice ;
>Practice-Key
>On Contradiction ;
>Contradiction-Key

On Contradition - Key word

Cat: SCI
Pub: 2000
#1415b

Kanzo Kobayashi

up 14805
Pinyin
I
Chinese
Pīnyīn & English
Remarks

>Top <A>:

<A>:

<A>:

>Top <B>:

 1. 巴黎公社
 2. 变成
 3. 变动
 4. 变化
 5. 避免
 6. 必须
 7. 剥夺
 8. 剥削阶级
 9. 不但不能

<B>:

 1. 巴黎公社 Bālí Gōngshè, Paris Commune 1871
 2. biànchéng, become
 3. biàndòng, change
 4. biànhuà, change
 5. bìmiǎn, avoid
 6. bìxū, must; 必须照办 do as was told
 7. bōduó, deprive of
 8. bōxuē jiējí, exploiting class
 9. bùdàn bùnéng; not only but also

<B>:

>Top <C>:

 1. 采取
 2. 策略
 3. 曾经
 4. 长征
 5. 诚然
 6. 呈现
 7. 称雄
 8. 陈独秀
 9. 成为
 10. 冲击
 11. 充分
 12. 抽象
 13. 除旧布新
 14. 除开
 15. 次要
 16. 促成
 17. 存在
 18. 错误

<C>:

 1. cǎiqǔ, adopt
 2. cèlüè, tactics
 3. céngjīng, once
 4. chángzhēng, Long March
 5. chéngrán, truly
 6. chéngxiàn, appear
 7. chēngxióng, reign supreme
 8. Chén Dú Xiù
 9. chéngwéi, become
 10. chōngjī, shock
 11. chōngfèn, abundant
 12. chōuxiàng, abstract
 13. chújiù-bùxīn, demolish the old & establish the new
 14. chúkāi =除了 chúle, except
 15. cìyào, minor
 16. cùchéng, facilitate
 17. cúnzài, exist
 18. cuòwù, wrong

<C>:

>Top <D>:

 1. 达到
 2. 大众
 3. 得失
 4. 颠倒
 5. 佃农
 6. 帝国主义
 7. 抵抗
 8. 地理和气候
 9. 地位
 10. 对抗
 11. 对立
 12. 对于
 13. 独立

<D>:

 1. dádào, reach
 2. dàzhòng, general public
 3. déshī, gain and loss
 4. diāndǎo, turn upside down; 神魂颠倒 shénhún-diāndǎo
 5. diànnóng, tennant farmer
 6. dìguó zhǔyì, imperialist
 7. dǐkàng, resist
 8. dìlǐ hé qìhòu, geography and climate
 9. dìwèi, positon
 10. duìkàng, oppose, antagonism
 11. duìlì, be in opposition to
 12. duìyú, with regard to
 13. dúlì, independent

<D>:

 1. a
 2. a
 3. a
 4. a

>Top <E>:

 1. 而且

<E>:

 1. érqiě, and

<E>:

>Top <F>:

 1. 方面
 2. 放松
 3. 反映
 4. 反之
 5. 法西斯
 6. 飞跃
 7. 封建制度
 8. 服从
 9. 附庸
 10. 复杂

<F>:

 1. fāngmiàn, aspect, respect, field
 2. fàngsōng, relax; 放松警惕 jǐngtì, lower the guard
 3. fǎnyìng, reflect
 4. fǎnzhī, conversely
 5. fǎxīsī, facist
 6. fēiyuè, leap
 7. fēngjiàn zhìdù, feudalism
 8. fúcóng, obey; 服从命令
 9. fùyōng, appendage,
 10. fùzá, complex

<F>:

>Top <G>:

 1. 概莫能外
 2. 概念
 3. 干涉
 4. 个性
 5. 共处
 6. 共性
 7. 公有制
 8. 构成
 9. 贯串
 10. 贯通
 11. 规定
 12. 过程
 13. 国际环境
 14. 国民党
 15. 故事
 16. 故乡

<G>:

 1. gàimò néngwài, admit no exceptions whatsoever
 2. gàiniàn, concept
 3. gānshè, intervention
 4. gèxìng, pecuriality
 5. gòngchǔ, coexist
 6. gòngxìng, common nature
 7. gōngyǒuzhì, public ownership
 8. gòuchéng, constitute
 9. guànchuàn, penetrate
 10. guàntōng, have a through knowledge
 11. guīdìng, stipulate
 12. guòchéng, process
 13. guójì huánjìng, global environment
 14. Guómín dǎng
 15. gùshì, old practice
 16. gùxiāng, hometown

<G>:

>Top <H>:

 1. 很微小
 2. 合作
 3. 缓和
 4. 幻想
 5. 互相关联

<H>:

 1. hěn wēixiǎo, insignificant
 2. hézuò, cooperate
 3. huǎnhé; 缓和的政策 zhèngcè
 4. huànxiǎng, illusion
 5. hùxiāng guānlián, reciprocal relation; 互相依存 interdependent

<H>:

>Top < I >:

< I >:

< I >:

>Top <J>:

 1. 坚持
 2. 鉴戒
 3. 尖锐
 4. 将要
 5. 教条主义
 6. 加以
 7. 假如
 8. 极点
 9. 阶段
 10. 结果
 11. 阶级斗争
 12. 揭露
 13. 激化
 14. 经验
 15. 经济基础
 16. 精髓
 17. 即使
 18. 继续
 19. 局面
 20. 军阀
 21. 均衡
 22. 具体的分析
 23. 举行

<J>:

 1. jiānchí persist in
 2. jiànjiè, warning; 引为鉴戒 yǐnwéijiànjiè
 3. jiānruì, keen, pointy
 4. jiāngyào, going to
 5. jiàotiáo zhǔyì, dogmatism
 6. jiǎrú, if
 7. jiāyǐ, moreover
 8. jídiǎn, limit
 9. jiēduàn, stage
 10. jiéguǒ, result
 11. jiējí dòuzhēng, class struggle
 12. jiēlù, expose
 13. jīhuà, sharpen
 14. jīngyàn, experience
 15. jīngjì jīchǔ, economic base
 16. jīngsuǐ, essence
 17. jíshǐ, even if
 18. jìxù, continue
 19. júmiàn, situation
 20. jūnfá, warload
 21. jūnhéng, balanced
 22. jùtǐ de fēnxī
 23. jǔxíng, hold

<J>:

>Top <K>:

 1. 看出
 2. 抗日的统一战线
 3. 克服
 4. 客观
 5. 口头
 6. 夸父追日

<K>:

 1. kànchū, make out; 看出问题所在 see where the trouble is
 2. Kàng-Rì de tǒngyī zhànxiàn, united front for resistance to Japan
 3. kèfú, overcome
 4. kèguān, objective
 5. kǒutóu; 口头通知 notify orally
 6. Kuāfù-zhuīrì, be ignorant of one’s own limits and do sth. beyond one’s ability

<K>:

>Top <L>:

 1. 懒汉
 2. 两个凡是
 3. 联结
 4. 联系
 5. 了解
 6. 离开
 7. 领导
 8. 历史
 9. 掠夺

<L>:

 1. lǎnhàn, loafer; 克服懒汉思想
 2. liǎngge fánshì; 凡是 any
 3. liánjié, connect
 4. liánxì, contact
 5. liǎojiě, understand
 6. líkāi, leave; 离开房间
 7. lǐngdǎo, lead
 8. lìshǐ, history
 9. lüèduó, plunder

<L>:

>Top <M>:

 1. 盲目
 2. 矛盾的普遍性
 3. 冒险主义的错误
 4. 蒙古
 5. 面貌
 6. 灭亡
 7. 模范
 8. 目的

<M>:

 1. mángmù, bling
 2. máodùn de pǔbiànxìng, universality of contradiction
 3. màoxiǎn zhǔyì de cuòwù, adventurist errors
 4. Měnggǔ, Mongolia
 5. miànmào, features
 6. mièwáng, be destroyed
 7. mófàn, model
 8. mùdì, aim

<M>:

>Top <N>:

 1. 内部矛盾
 2. 能够
 3. 凝固
 4. 弄清(楚)
 5. 奴隶社会

<N>:

 1. nèibù máodùn, internal contradictoriness
 2. nénggòu, be able to
 3. nínggù, solidify
 4. nòng qīng chu, clarify
 5. núlì shèhuì, slave society

<N>:

>Top <O>:

<O>:

<O>:

>Top <P>:

 1. 排斥
 2. 抛弃
 3. 平衡
 4. 凭空
 5. 破裂
 6. 普遍性

<P>:

 1. páichì, repel
 2. pāoqì, abandon
 3. pínghéng, balanced
 4. píngkōng, groundlessly; 凭空捏造 make up a story
 5. pòliè, burst
 6. pǔbiànxìng, generality

<P>:

>Top <Q>:

 1. 千变万化
 2. 前提
 3. 桥梁
 4. 侵略
 5. 欺骗
 6. 取得
 7. 缺乏
 8. 曲折

<Q>:

 1. qiānbiàn-wànhuà, be ever changing
 2. qiántí, premise, presuppose
 3. qiáoliáng, bridge
 4. qīnlüè, invade
 5. qīpiàn, cheat
 6. qǔdé, gain
 7. quēfá, lack
 8. qūzhé, tortuous, complicated

<Q>:

>Top <R>:

 1. 任何
 2. 如果

<R>:

 1. rènhé, any; 没有任何理由 have absolutely no reason
 2. rúguǒ, if

<R>:

>Top <S>:

 1. 上层建筑
 2. 涉及
 3. 社会的发展
 4. 生产力
 5. 生动
 6. 神话
 7. 失败
 8. 失掉
 9. 时候
 10. 时刻
 11. 时期
 12. 石头
 13. 试想
 14. 首先
 15. 数量的增减
 16. 说来话长
 17. 私人占有制
 18. 随意
 19. 苏联
 20. 孙中山
 21. 肃清

 

<S>:

 1. shàngcéng jiànzhù, superstructure
 2. shèjí, involve; 涉及很多问题
 3. shèhuì de fāzhǎn, social development
 4. shēngchǎnlì, forces of production, producing power
 5. shēngdòng, vivid
 6. shénhuà, mythology
 7. shībài, be defeated
 8. shīdiào, lose
 9. shíhou, time; 是采取行动的时候了 Now is the time to act.
 10. shíkè, moment; 历史时刻 historical juncture;
 11. shíqī, period
 12. shíto, stone
 13. shìxiǎng, try to imagine
 14. shǒuxiān, first of all
 15. shùliàng de zēngjiǎn; changes in quantity
 16. shuōlái-huàcháng, it's a long story
 17. sīrén zhànyǒuzhì
 18. suíyì, do as one pleases;
 19. Sūlián, Soviet Union
 20. Sūn Zhōng Shān
 21. suǒ; 绍了许多我不知道
 22. sùqīng, eliminate

<S>:

>Top <T>:

 1. 态度
 2. 套用
 3. 特点
 4. 特殊性
 5. 特性
 6. 天不变,道亦不变
 7. 条件
 8. 同盟
 9. 同一
 10. 统一
 11. 统一体
 12. 头脑 tóunǎo
 13. 投降
 14. 土地革命战争
 15. 推陈出新
 16. 推翻

<T>:

 1. tàidu, attitude
 2. tàoyòng, apply mechanically
 3. tèdiǎn, particular features
 4. tèshūxìng, peculiarity
 5. tèxìng, characteristic
 6. Tiān bù biàn, dào yì bù biàn, Heaven changeth not, likewise the Tao changeth not
 7. tiáojiàn, condition
 8. tóngméng, alliance
 9. tóngyī, same
 10. tǒngyī, unify
 11. tǒngyītǐ, entity
 12. tóunǎo, head
 13. tóuxiáng, surrender
 14. tǔdì gémìng zhànzhēng, Agrarian Revolutionary War
 15. tuīchén-chūxīn, weed thorugh the old to bring the new
 16. tuīfān, overturn, reverse

<T>:

>Top <U>:

<U>:

<U>:

>Top <V>:

 1. 唯心论

<V>:

 1. wéixīnlùn, idealism

<V>:

>Top <W>:

 1. 往往
 2. 唯物辩证法

<W>:

 1. wǎngwǎng, often
 2. wéiwù biànzhèngfǎ, law of materialist dialectics

<W>:

>Top <X>:

 1. 西安事变
 2. 相反
 3. 相反相成
 4. 消灭
 5. 新陈代谢
 6. 辛亥革命
 7. 新旧社会的代谢
 8. 宣传
 9. 许多

<X>:

 1. Xī'ān shìbiàn; 1936/12
 2. xiāngfǎn, opposite
 3. xiāngfǎn xiāngchéng, oppose and yet complement each other
 4. xiāomiè, perish
 5. xīnchén-dàixiè, metabolism; the new superseding the old
 6. Xīnhài Gémìng, 1924-27
 7. xīnjiù shèhuì de dàixiè, supersession of the old society by the new
 8. xuānchuán, publicize
 9. xǔduō, many

<X>:

>Top <Y>:

 1. 研究
 2. 鸦片战争
 3. 亚细亚
 4. 野蛮
 5. 一笔勾销
 6. 依赖
 7. 以及
 8. 已经
 9. 依靠
 10. 影响
 11. 应用
 12. 应当
 13. 因为
 14. 引诱
 15. 疑义
 16. 意义
 17. 又... 又
 18. 拥有
 19. 由此及彼
 20. 游牧
 21. 有始有终
 22. 由于
 23. 幼稚
 24. 允许
 25. 宇宙观

<Y>:

 1. yánjiū, research
 2. Yāpiàn Zhànzhēng, Opium War, 1840
 3. Yàxìyà, Asia
 4. yěmán, brutal
 5. yībǐ-gōuxiāo, write off at one stroke
 6. yīlài, be dependent on
 7. yǐjí, as well as
 8. yǐjing, already
 9. yīkào, rely on; 依靠父母
 10. yǐngxiǎng, affect
 11. yìngyòng, apply
 12. yīngdāng, should
 13. 因为 yīnwèi, because of
 14. yǐnyòu, entire, blandishment
 15. yíyì, doubt
 16. yìyì, meaning
 17. both ....; 又便宜又好
 18. yōngyǒu, possess
 19. yóucǐ jíbǐ, from here to there
 20. yóumù, nomadic life
 21. yǒushǐ-yǒuzhōng, carry sth through to the end
 22. yóuyú, because of; 由于健康原因,他提前退休了
 23. yòuzhì, childish
 24. yǔnxǔ, allow; 允许某人做某事
 25. yǔzhòuguān, world outlooks

<Y>:

>Top <Z>:

 1. 赞成
 2. 战略
 3. 战术
 4. 征服
 5. 政治及思想
 6. 这些
 7. 哲学问题
 8. 制度
 9. 之间
 10. 殖民地
 11. 转化
 12. 逐步
 13. 主观随意性
 14. 资本主义
 15. 自己
 16. 自然力
 17. 自由解放
 18. 作对

<Z>:

 1. zànchéng, approve of
 2. zhànlüè, strategy
 3. zhànshù, tactics
 4. zhēngfú, conquer
 5. zhèngzhì jí sīxiǎng
 6. zhèxiē, these
 7. zhéxué wèntí, philosophical problems
 8. zhìdù, system
 9. zhījiān, between
 10. zhímíndì, colony
 11. zhuǎnhuà, change
 12. zhúbù, gradually
 13. zhǔguān suíyìxìng
 14. zīběn zhǔyì, capitalism
 15. zìjǐ, oneself
 16. zìránlì, natural forces
 17. zìyóu jiěfàng, liberated and-free
 18. zuòduì, set oneself against

 

<Z>:

Pinyin
I
>On Practice ;
>Practice-Key
>On Contradiction ;
>Contradiction-Key

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |