| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

>Math; >Physics; >Chimistry; >Geology; >Biology

Periodic Table in Chinese

Cat: SCI
Pub: 2015
#1505a

Kanzo Kobayashi

up 15428
Pinyin
I
Why?
 • Here is the Periodic Table in Chinese. It's quite logical to name each atom by each character.
 • Each atomic character corresponds to etymological character which have the same or similar pronunciation.
 • Probably, most of the characters were not used in Qing Dynasty.
 • 中国語の周期律表。各原子に各々漢字が対応しているのは論理的である。
 • その語源らしきほぼ同音の漢字と対比してみた。
 • おそらくこれらの多くは清朝では使われなかったと思う。
The Periodic Table (Chinese)

>Top

  ⅠA ⅡA ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB ⅧB ⅠB ⅡB ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA O
1 H
qīng
                                He
hài
2 Li
Be

                    B
péng
C
tàn
N
dàn
O
yǎng
F
氖Ne
nǎi
3 Na
镁Mg
měi
                    Al
Si
guī
P
lín
S
liú
Cl
Ar
4 K
jiǎ
Ca
gài
Sc
kàng
Ti
tài
V
fán

Cr

Mo
měng
铁Fe
tiě
Co
Ni
niè
Cu
tóng
Zn
xīn
Ga
jiā
Ge
zhě
As
shēn
Se
Br
xiù
Kr
5 Rb
Sr
Y
Zr
gào
Nb
Mo
Tc
Ru
liǎo
Rh
lǎo
Pa
Ag
yín
Cd
In
yīn
Sn
Sb
Te
I
diǎn
Xe
xiān
6 Cs
Ba
bèi

La-Lu
lánxì
Hf
Ta
tǎn
W
铼Re
lái
Os
é
Ir
Pt

Au
jīn

Hg
gǒng
Tl
Pb
qiān
Bi

钋Po
砹At
ài
氡Rn
dōng
7 Fr
fāng
Ra
léi


Ac-Lr
āxì

                             
  镧系
Lantanoid
La
lán
Ce
shì
Pr
Nd

Pm

Sm
shān
Eu
yǒu
Gd

Tb

Dy

Ho
huǒ
Er
ěr
Tm
diū
Yb
Lu

 
  锕系
Actinoid
Ac
ā
Th
Pa
U
yóu
Np
Pu
Am
méi
Cm
Bk
péi
Cf
kāi
Es
āi
Fm fèi Md
mén
No
nuò
Lr
láo
 

>Top

 • Etymology of the atom's name in Chinese:
  ⅠA ⅡA ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB ⅧB ⅠB ⅡB ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA O
1
qīng
                               
hài
2

                   
péng

tàn

dàn

yáng


nǎi
3
nèi

měi
                   

guī
(
lín

liú
绿

4
jiǎ

gài

kàng

tài

fán


mèng

shī


niè

tóng

xīn

jiā

zhě

shēn
西

xiù

5gào
liǎo

lǎo


gěn


yīn
diǎn

shān
6

bèi

lán


dàn


láibái

jīn

gōng

沿
yánài

dōng
7
fāng

léi

ā
                             
  镧系
Lantanoid

lán

shì
shān

yǒu
huǒ

ěr

diū


 
  锕系
Actinoid

ā

(

yóuméi


péi

kāi

āi

fèi

mén

ruò

láo
 
English
Chinese
Remarks

>Top <A>:

 1. acetaldehyde
 2. acetic acid
 3. aluminium chloride
 4. aluminium oxide
 5. aluminium sulfide
 6. ammonia ion
 7. ammonium bicarbonate
 8. ammonium carbonate
 9. ammonium chloride; muriate
 10. ammonium cyanate
 11. ammonium nitrate
 12. ammonium sulfate
 13. atomic nucleus

<A>:

 1. 乙醛 yǐ quán; CH3CHO
 2. 乙酸 yǐ suān; 醋酸 cù suān; CH3COOH
 3. 氯化鋁 lǜ huà lǚ; AlCl3
 4. 氧化铝 yǎng huà lǚ; Al2O3
 5. 硫化铝 liú huà lǚ; Al2S3
 6. 铵根根离子 ǎngēn gēn lízǐ
 7. 碳酸氫銨 tàn suān qīng ǎn; NH4HCO3
 8. 碳酸铵 tàn suān ǎn; (NH4)2CO3
 9. 氯化铵 lǜ huà ǎn; NH4Cl
 10. 尿素 niào sù; NH4OCN
 11. 硝酸铵 xiāo suān ǎn; NH4NO3
 12. 硫酸铵 liú suān ǎn; (NH4)2SO4
 13. 原子核 yuánzǐ hé

<A>:

 1. アセトアルデヒド
 2. 酢酸
 3. 塩化アルミニウム
 4. 酸化アルミニウム
 5. 硫化アルミニウム
 6. アンモニウムイオン
 7. 炭酸水素アンモニウム; 重炭安
 8. 炭酸アンモニウム; 炭安
 9. 塩化アンモニウム
 10. シアン酸アンモニウム
 11. 硝酸アンモニウム; 硝安
 12. 硫酸アンモニウム; 硫安
 13. 原子核

>Top <B>:

 1. barium chloride
 2. barium hydroxide
 3. benzene
 4. benzoic acid

<B>:

 1. 氯化钡 lǜ huà bèi; BaCl2
 2. 氢氧化钡 qīng yǎng huà bèi; Ba(OH)2
 3. 苯 běn; C6H6
 4. 苯甲酸 běn jiǎ suān; C6H5COOH

<B>:

 1. 塩化バリウム
 2. 水酸化バリウム
 3. 安息香酸

>Top <C>:

 1. calcium carbonate
 2. calcium hydrogencarbonate
 3. calcium hydroxide
 4. calcium hypochlorite
 5. calcium oxide; quick lime
 6. calcium sulfate
 7. carbon dioxide
 8. carbon monoxide
 9. carbonic acid
 10. cation - anion
 11. chloromethane
 12. copper (Ⅱ) carbonate
 13. copper carbonate hydroxide; malachite
 14. copper (Ⅱ) chloride
 15. copper (Ⅱ) oxide
 16. copper (Ⅱ) hydroxide
 17. copper (Ⅲ) sulfate

<C>:

 1. 碳酸钙 tàn suān gài; CaCO3
 2. 碳酸氢钙 tàn suān qīng gài; Ca(HCO3)2
 3. 氢氧化钙 qīng yǎng huà gài; Ca(OH)2
 4. 次氯酸钙; Ca(ClO)2; 漂白劑piào bái jì
 5. 氧化鈣 yǎng huà gài; CaO
 6. 硫酸钙 liú suān gài; CaSO4
 7. 二氧化碳 èryǎng huà tàn; CO2
 8. 一氧化碳 yīyǎng huà tàn ; CO
 9. 碳酸 tàn suān; H2CO3
 10. 阳离子 yáng lízǐ; 阴离子 yīn lízǐ
 11. 氯甲烷 lǜ jiǎ wán; CH3Cl
 12. 碳酸铜 tàn suān tóng; CuCO3
 13. 碱式碳酸铜 jiǎn shì tàn suān tóng; Cu2CO3(OH)2
 14. 氯化铜 lǜ huà tóng; CuCl2
 15. 氧化铜(Ⅱ) yǎng huà tóng; CuO
 16. 氢氧化铜 qīng yǎng huà tóng; Cu(OH)2
 17. 硫酸铜 liú suān tóng; CuSO4

<C>:

 1. 炭酸カルシウム
 2. 炭酸水素カルシウム
 3. 水酸化カルシウム; 消石灰
 4. 次亜塩素酸カルシウム; さらし粉
 5. 酸化カルシウム; 生石灰
 6. 硫酸カルシウム
 7. 二酸化炭素
 8. 一酸化炭素
 9. 炭酸
 10. 陽イオン;陰イオン
 11. クロロメタン、塩化メチル
 12. 炭酸銅(Ⅱ)
 13. 炭酸水酸化銅; マラカイト
 14. 酸化銅(Ⅱ)
 15. 水酸化銅(Ⅱ)
 16. 硫酸銅(Ⅲ)

>Top <D>:

 1. dichloromethane
 2. dichromic acit
 3. diethyl ether

<D>:

 1. 二氯甲烷 èr lǜ jiǎ wán; CH2Cl2
 2. 重铬酸 chóng gè suān; H2Cr2O7
 3. 乙醚 yǐ mí; C2H5OC2H5

<D>:

 1. ジクロロメタン
 2. ニクロム酸
 3. ジエチルエーテル

>Top <E>:

 1. electronegativity
 2. ethane
 3. ethanol
 4. ethene; ethylene
 5. ethyne; acetylene
 6. extranuclear electron

<E>:

 1. 电负性 diàn fù xìng
 2. 乙烷 yǐ wán; CH3CH3
 3. 乙醇 yǐ chún; C2H5OH
 4. 乙烯 yǐ xī; H2C=CH2
 5. 乙炔 yǐ quē; C2H2
 6. 核外电子 hé wài diànzǐ

<E>:

 1. 電気陰性度
 2. エタン
 3. エタノール
 4. エテン;エチレン
 5. エチン;アセチレン
 6. 核外電子

>Top <F>:

 1. formic acit

<F>:

 1. 甲酸 jiǎ suān; 蚁酸 yǐ suān; HCOOH

<F>:

 1. 蟻酸

>Top <G>:

 1. glucose

<G>:

 1. 葡萄糖 pú táo táng; C6H12O6

<G>:

 1. ブドウ糖

>Top <H>:

 1. hydrochloric acid
 2. hydrogen fluoride
 3. hydrogen sulfide
 4. hypochlorous acid

<H>:

 1. 盐酸 yán suān; HCl
 2. 氟化氢 fú huà qīng; HF
 3. 硫化氢 liú huà qīng; H2S
 4. 次氯酸 cì lǜ suān; HClO

<H>:

 1. 塩酸
 2. フッ化水素
 3. 硫化水素
 4. 次亜塩素酸

>Top < I >:

 1. iron (Ⅲ) chloride
 2. iron (Ⅱ,Ⅲ) oxide

< I >:

 1. 氯化铁 lǜ huà tiě; FeCl3
 2. 四氧化三铁 sì yǎng huà sān tiě; Fe2O3

< I >:

 1. 酸化鉄(Ⅱ,Ⅲ), Magnetite

>Top <J>:

<J>:

<J>:

>Top <K>:

 1. kilogram

<K>:

 1. 千克 qiānkè

<K>:

>Top <L>:

<L>:

<L>:

>Top <M>:

 1. manganese dioxide
 2. magnesium carbonate
 3. magnesium ion
 4. magnesium oxide
 5. mass number
 6. metalloid, half metal
 7. methane
 8. methanol
 9. methyl chloride; chloromethane

<M>:

 1. 二氧化锰 èr yǎng huà měng; MnO2
 2. 碳酸鎂 tàn suān měi; MgCO3
 3. 镁离子 měi lízǐ; Mg++
 4. 氧化镁 yǎng huà měi; MgO
 5. 质量数 zhì liàng shù:
 6. 半金属 bàn jīnshǔ; 硼,硅,锗,砷,锑,硒,碲等既有金属的性质,又有非金属的性质。
 7. 甲烷 jiǎ wán; CH4
 8. 甲醇 jiǎ chún ; CH3OH
 9. 氯甲烷 lǜ jiǎ wán; CH3Cl

<M>:

 1. ニ酸化マンガン
 2. マグネシウムイオン
 3. 酸化マグネシウム
 4. 質量数
 5. 半金属
 6. メタン
 7. メタノール
 8. 塩化メチル

>Top <N>:

 1. neutron
 2. nitric acid
 3. nitrogen molecule

<N>:

 1. 中子 zhōngzǐ
 2. 硝酸 xiāo suān; HNO3
 3. 氮气 dàn qì; N2

<N>:

 1. 中性子
 2. 硝酸
 3. 窒素分子

>Top <O>:

 1. oxalic acid
 2. oxygen molecule

<O>:

 1. 草酸 cǎo suān; HOOC-COOH
 2. 氧气 yǎng qì; O2

<O>:

 1. シュウ酸
 2. 酸素分子

>Top <P>:

 1. permanganic acid
 2. phosphoric acid
 3. phosphorus pentoxide
 4. positron
 5. potassium chloride
 6. potassium hydrosulfide
 7. potassium hydroxide
 8. potassium permanganate
 9. potassium sulfide
 10. potassium sulfate

<P>:

 1. 高锰酸 gāo měng suān; HMnO4
 2. 磷酸 lín suān; H3PO4
 3. 五氧化二磷 wǔ yǎng huà èr lín; P2O5
 4. 正电子 zhèng diànzǐ
 5. 氯化钾 lǜ huà jiǎ; KCl
 6. 硫化氢钾 liú huà qīng jiǎ; KSH
 7. 氢氧化钾 qīng yǎng huà jiǎ; KOH
 8. 高锰酸钾 gāo měng suān jiǎ; KMnO4
 9. 硫化钾 liú huà jiǎ; K2S
 10. 硫酸钾 liú suān jiǎ; K2SO4

<P>:

 1. 過マンガン酸
 2. リン酸
 3. 五酸化リン
 4. 正電子
 5. 塩化カリウム; used as lethal injection
 6. 硫化水素カリウム
 7. 水酸化カリウム
 8. 過マンガン酸カリウム
 9. 硫化カリウム
 10. 硫酸カリウム; 硫加

>Top <Q>:

<Q>:

<Q>:

>Top <R>:

<R>:

<R>:

>Top <S>:

 1. silicic acid; orthosilicate
 2. silicon dioxide
 3. silver (I) nitrate
 4. sodium aluminate
 5. sodium carbonate
 6. sodium chloride
 7. sodium hydroxide
 8. sodium oxide
 9. sodium silicate
 10. sodium sulfate
 11. styrene
 12. sulfate ion
 13. sulfuric acid

<S>:

 1. 硅酸 guī suān; H2SiO3
 2. 二氧化硅 èr yǎng huà guī; SiO2
 3. 硝酸银 xiāo suān yín; AgNO3
 4. 铝酸钠 lǚ suān nà;NaAlO2
 5. 碳酸钠 tàn suān nà; NaCO3
 6. 氯化钠 lǜ huà nà; NaCl
 7. 氢氧化钠 qīng yǎng huà nà; NaOH
 8. 氧化钠 yǎng huà nà; Na2O
 9. 硅酸钠 guī suān nà; Na2SiO3
 10. 硫酸钠 liú suān nà; Na2SO4
 11. 苯乙烯 běn yǐ xī; C6H5C2H3
 12. 硫酸根离子 liú suān gēn lízǐ; SO4-
 13. 硫酸 liú suān; H2SO4

<S>:

 1. メタ硅酸
 2. 二酸化珪素; シリカ
 3. 硝酸銀(Ⅰ)
 4. 二酸化ナトリウムアルミニウム
 5. 炭酸ナトリウム
 6. 塩化ナトリウム
 7. 水酸化ナトリウム
 8. 酸化ナトリウム
 9. 硅酸ナトリウム
 10. 硫酸ナトリウム
 11. スチレン
 12. 硫酸イオン
 13. 硫酸

>Top <T>:

 1. toluene
 2. trichloromethane; chloroform
 3. tungsten trioxide

<T>:

 1. 甲苯 jiǎběn; C6H5CH3
 2. 三氯甲烷 sān lǜ jiǎ wán; 氯仿 lǜ fǎng; CHCl3
 3. 三氧化钨 sān yǎng huà wū; WO3;

<T>:

 1. トルエン
 2. トリクロロメタン; クロロホルム
 3. 酸化タングステン(Ⅵ)

>Top <U>:

 1. uranium hexafluoride
 2. uranium (Ⅳ) oxide; uranium dioxide
 3. urea

<U>:

 1. 六氟化鈾 liù fú huà yóu; UF6
 2. 二氧化鈾 èr yǎng huà yóu; UO2
 3. 尿素 niào sù; (NH2)2CO

<U>:

 1. 六フッ化ウラン
 2. 二酸化ウラン
 3. 尿素

>Top <V>:

<V>:

<V>:

>Top <W>:

<W>:

<W>:

>Top <X>:

<X>:

<X>:

>Top <Y>:

<Y>:

<Y>:

>Top <Z>:

 1. zinc chloride
 2. zinc sulfate

<Z>:

 1. 氯化锌 lǜ huà xīn; ZnCl2
 2. 硫酸锌 iú suān xīn; ZnSO4

<Z>:

 1. 塩化亜鉛
 2. 硫酸亜鉛
>Math; >Physics; >Chimistry; >Geology; >Biology
Pinyin
I
Comment
 • Nomenclature of chemical material is quite logic and clear.
 • 科学物質の命名法は論理的で明解。

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |