| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

Pīnyīn

Chinese Syllables List

中国語音節表


Cat: LAN
Pub: 2013
#: 1303

Kanzo Kobayashi

13112u/17z27r
Index
d l
c d h l
q
z zh
Ref
子音/母音
-----a-----
-----o-----
-----e-----
-----er----
-----ai-----
-----ei-----
-----ao----
-----ou-----
-----an-----
-----en-----
-----ang-----
-----eng-----
-----ong-----
i
ia
ie
iao
iou
ian
in
iang
ing
iong
 
   
u
ua
uo
uai
uei
uan
uen
uang
ueng
ü
üe
üan
ün


>Top

a ア

ā阿
鳄crocodile
蔼amiable
艾 end
暧 dim

e エ 

é俄额
è厄恶饿

er エル

ér儿而
ěr耳饵
èr二

ai アイ

āi哀挨
ái挨癌
ǎi矮
ài

熬 boil
袄 coat
傲 proud

ao アオ

āo凹
áo
ǎo
ào奥澳

ou オウ

ōu欧殴 ǒu偶
òu

an アン

ān安氨鞍 àn岸案暗

en エン

ēn恩

angアん

āng
áng昂
àng

呕 vomit
怄 be irritated
按 press
肮 dirty
盎 vigorous

 
    俄罗斯éluósī
差别chābié
厄运èyùn
恶魔 èmó
饿死 èsǐ
而且 érqiě
耳环ěrhuán
鱼饵 yú'ěr
                   

yi イ

yī一衣医衣依
移疑
yǐ乙以已
yì义亿议易意翼

ya ヤ

yā压押鸭
yá牙芽崖

yà轧亚

ye イエ

yē椰
yé爷
yě也冶野
yè业

yao ヤオ

yāo夭约妖要腰
yáo摇遥
yǎo杳咬
yào药要

you ヨウ

yōu优
yóu尤由邮油
yǒu友有
yòu又右

yan イエン

yān咽烟
yán延言
严沿炎岩盐颜
yǎn眼演
yàn宴验

yin イン

yīn因音姻殷
yín吟淫银
yǐn引饮隐
yìn印

yang ヤん

yāng央
yáng羊阳
扬洋
yǎng仰养
氧痒
yàng样

ying イん

yīng应英婴樱鹰
yíng迎营蝇
yǐng影
yìng应映硬

yong ヨん

yōng拥庸
yǒng永勇涌踊
yòng用

异(異)
仪 appearance
哑 dumb
叶 leaf
邀 seek
杳 distant
阴(陰)
忧(憂) worry
殃 calamity
盈 be filled with

 

拥(擁) hire
庸mediocre
郁( 鬱)
跃 leap
冤 wrong
愿 hope
韵 music sound

wu ウ

wū乌污屋
wú无芜吾
wǔ五午武侮舞
wù勿务误物雾

wa ワ

挖哇
wá娃
wǎ瓦

wo ウオ

涡窝蜗
wǒ我
wò卧斡沃
渥握

wai ワイ

wāi歪
wài外

weiウェイ

wēi威危巍

wéi为违围唯惟维
wěi伪伟尾
萎委
wèi未为卫
畏位胃味
尉慰

wan ワン

wān湾蜿豌
wán丸完玩顽
wǎn宛挽晚婉碗
wàn万

wenウェン

wēn温
wén文闻
蚊纹
wěn吻稳
wèn问

wang ワん

wāng汪
wáng亡王
wǎng
wàng妄忘旺望

wengウェン

wēng翁
wèng

yu ユ

yū淤
yú于余鱼娱渔愉愚舆
yǔ与予宇羽雨语
yù玉育郁

yue ユエ

yuē约
yuè月乐岳悦阅

yuanユエン

yuān
yuán元园员原圆援源缘猿
yuǎn远
yuàn怨院

yun ユン

yūn晕
yún云匀
yǔn允陨
yùn孕运


>Top

ba バ

bā八巴芭
bá拔跋
bǎ把
bà罢爸

bo ボ

bō玻播剥
拨波钵
bó伯博薄
bǒ跛
bò簸

钨 tungsten
芜 grassland
挖 dig
娃 baby;girl
袜 socks

涡 whirlpool
窝 nest
snail
(違)
围 enclose
弯 curved
pest

bai バイ

bāi掰
bái白
bǎi百柏摆
bài拜败

bei ベイ

bēi杯卑背悲
běi北
bèi备贝貝被

bao バオ

bāo包胞褒
báo薄雹
bǎo保堡宝饱
bào报爆暴抱曝

汪 vast
枉 bent
惘然若失
瓮 jar
淤 silt
冤 wrong
晕 dizzy

ban バン

bān扳班斑搬般
bǎn版板
bàn办半
伴绊

ben ベン

bēn奔
běn本
bèn

bangバん

bāng邦帮
bǎng绑膀
bàng棒磅傍

bengベん

bēng崩
běng绷
bèng

绷 stretch
迸burst

bi ビ


bí鼻
比彼笔
bì必闭避婢弊碧陛壁

逼 force
匕 dagger
毕 finish
臂 arm
辟 monach
憋 shut up
瘪 blighted peanuts


bie ビエ

biē憋bié别biě瘪biè别

biaoビャオ

biāo标 biǎo表

瘪 plait
辩 argue
辨distinguish
宾 guest
濒 close to
殡 lay a coffin
摈 discard

 

bianビエン

biān编边鞭
biǎn贬扁biàn变便遍辫辩辨

bin ビン

bīn宾濒bìn殡摈

秉 grasp
屏 hold breath
禀 report

并(併)

bing ビん

bīng冰兵 bǐng屏禀柄饼
bìng

补repair

bu ブ

bǔ捕
bù不部

逼 force
憋 shut up
瘪 blighted peanut
殡 lay a coffin
秉 hold
 


>Top

pa

pá爬
pà怕

po ポ

pō坡泼pó婆
pò迫破

坡 slope
泼 splash
佩 wear
刨 dig
炮 run
攀 climb
盘 tray
 

pai パイ

pāi拍
pái排徘牌
pài 派

pei ペイ

pēi胚
péi陪培赔
pèi

pao パオ

pāo抛
páo刨咆
pǎo跑
pào泡炮

pou ポウ

pōu剖

pan パン

pānpánpàn判叛

pen ペン

pēn喷pén盆
pèn

pangパん

pāng滂乓páng彷庞
旁膀
pàng胖

pengぺん

pēng烹péng朋棚

pěng捧pèng碰

in season
滂pouring
胖fat
烹boil
捧hold
碰touch

pi ピ

pī批披pí皮疲pǐ匹癖pì屁辟僻

劈 split
啤 beer
辟 open up
僻 secluded
撇 cast aside

pie ピエ

piē

piaoピャオ

piāo漂piáopiǎo漂piào票

飘 drift
瓢 dipper
漂 fail
骗 deceive

pianピエン

piān偏篇pián便 piàn片

pin ピン

pīnpín贫频pǐn品pìn

拼 put together
聘 engage

ping ピん

pīng乒píng平评

乒 crack of rifle

pu プ


pú菩葡
pǔ朴普pù铺瀑曝

扑(撲)
谱 chart

 


>Top

m

ma マ

mā妈抹má麻mǎ马码玛
mà骂

mo モ

mō摸mó模膜摩磨魔
mò末莫漠墨默

me メ

码 stack
玛 agate
抹 smear
茉 jasmine
沫 foam

mai マイ

mái埋买mài卖麦

mei メイ

mēi没煤méi每美mèi妹魅

mao マオ

māo猫máo毛茅mǎomào茂贸

mou モウ

móu谋mǒu某

man マン

mān蛮 mǎn満màn蔓慢

men メン

mēn闷mén门mèn

mangマん

máng忙盲mǎng莽

mengメん

mēng蒙
méng蒙盟měng猛
mèng

铆 rivet
牟 seek
闷 sad
梦(夢)

 

m

mi ミ

迷谜mǐ米
mì密蜜

弥fill
灭(滅)
庙(廟)

mie ミエ

miè

miaoミャオ

miāo苗描miǎo秒miào妙

miu ミウ

miù谬

mianミエン

mián绵棉眠
miǎn免勉
miàn面

min ミン

mín民mǐn敏

缅 remote
渺 distant
泯 perish

冥 dark

ming ミん

míng名明鸣冥铭
mìng命

 

mu ム

mú模
mǔ母
mù木目牧暮募幕墓慕睦

 

 


>Top

f

fa ファ

fā发
fá乏伐罚阀
fǎ法
fà发

fo フォ

fó佛

 

腓 calf
菲 humble
讽 satilize
;諷刺
斐 literary rich
诽 slander
 

fei フェイ

fēi飞妃féi肥
fěi斐诽
fèi沸肺费

坟(墳)
仿(倣)
饭 float
疯 mad
缝 stitich
讽 satilize
肤 skin
俯 bow

 

fouフォウ

fǒu否

fanファン

fān帆番翻fán凡烦繁fǎn反返fàn犯

fenフェン

fēn分纷芬
fén焚fěn粉
fèn分份奋

fangファん

fāng方芳fáng防房fǎng访仿fàng放

fengフェん

fēng丰风封峰蜂
féng逢fěngfèng凤奉

fu フゥ

fū夫
fú扶服拂浮符福幅
fǔ府俯辅腐
fù父付负复富腹


>Top

d

da ダ

dā答打dǎ打dà大

搭build
达(達)
呆dull

de デ

dé的德

歹evil
兜wrap
挡block
荡swing
瞪open wide

dai ダイ

dāi呆 dǎi逮dài代带

dei デイ

dao ダオ

dāo刀 dǎo导岛dào到道

dou ドウ

dōu都 dòu斗豆

dan ダン

dān丹单 dǎn胆dàn蛋但

den デン

dangダん

dāng当 dǎng党dàng当

dengデん

dēng灯登 děng等dèng澄

dongドん

dōng东冬 dǒng董懂dòng动冻

d

di ディ

dī地堤

dǐ抵底
dì地弟

diaディア

 

dieディエ

diē跌dié谍

 

diaoディアオ

diāo凋 diào吊调

diuディウ

diū丢

 

dianディエン

diān颠
dián点典
diàn电店

敌(敵)
爹 dad
碟 small plate
刁 tricky
丢 lose
颠 jolt; bump

 

dingディん

dīng钉
dǐng顶
dìng

盯 gaze at
订 conclude

     

d

du ドゥ

dū都
dú毒独

 

duoドゥオ

duō多
duó夺duǒ躲duò舵堕

队(隊)

duiドゥイ

duī堆
duì

duanドゥアン

duān端 duǎn短duàn段断

dunドゥン

dūn吨敦dùn盾

堵 stop up
杜 shut out
躲 hide
吨 ton
敦 honest
顿 halt

 

袒 expose
趟 wade
躺 recline
淌 flow down
烫 burn

 

 

疼 ache

 


>Top

t

ta タ

tā他
tǎ塔
tà踏

 

te テ

tè特

抬lift up
套cover
偷steal

tai タイ

tāi胎tái台
tǎ太泰

涛billow
掏take out

tao タオ

tāo涛掏táo桃逃tǎo讨
tài套

tou トウ

tōu偷tóu头投 tòu透

tan タン

tān贪滩tán谈弹
tǎn坦tàn

叹(嘆)

tangタん

tāng汤táng堂糖tǎng躺淌tàng烫

tengテん

téng腾

 

tongトん

tōng通tóng同童

tǒng统桶tòng痛

t

ti ティ

tī梯
tí提题
tǐ体
tì剃替

 

tie ティエ

tiē贴 tiě铁

tiaoティアオ

tiāo挑tiáo条调tiǎo挑tiào眺跳

 

 

tianティエン

tiān天添tián田甜tiǎn舔

踢 kick
帖 obedient
挑 choose
舔 lick

 

tingティん

tīng听
tíng亭
tǐng

挺 stick out

     

t

tu トゥ

tū凸突tú图徒tǔ土吐tù兔吐

 

tuoトゥオ

tuō托脱
tuó驼tuǒ妥tuò拓唾

 

tuiトゥイ

tuī推
tuí颓
tuǐ腿tuì退

tuanトゥアン

tuān湍tuán团

tunトゥン

tūn吞tún屯臀

坨 lump
椭(楕)
颓 ruined
褪 take off
湍 swift

 

团 dumping

     


>Top

n

na ナ

ná拿
nǎ哪

拿hold
捺press
奶milk
孬bad
挠scratch
恼angry

ne ネ

 

闹noisy
嫩tender
囊bag
浓dense
弄manage

nai ナイ

nǎi奶nài耐

nei ネイ

nèi內

nao ナオ

nāo孬náo挠nǎo脑nào闹

nou ノウ

 

nan ナン

nán男南

nàn难

nen ネン

nèn嫩

nangナん

náng囊

 

nengネん

néng能

 

nongノん

nóng农 nòng弄

n

ni ニ

ní尼泥nǐ你nì逆匿

 

nie ニエ

niē捏

 

niaoニアオ

niǎo鸟niào尿

niu ニウ

niú牛niǔ扭纽

nianニエン

nián年粘niǎn碾niàn念

nin ニン

 

niangニアん

niǎng娘 niàng酿

ningニん

níng凝nǐng拧nìng宁

拟 draft
捏 pinch
扭 twist
纽 handle
碾 roller
娘 mum

 

酿 brew
宁(寧)
拧 twist

 

n

nu ヌ

nú奴
nǔ努
nù怒

 

nuo ヌオ

nuó挪 nuò诺

挪=move
懦 cowardly

 

nuanヌアン

nuǎn暖

 

疟 malaria
磊 rock pile
涝 waterlog
搂 hug
陋 ugly
烂 mashed
滥 overflow

   

nü ニュ

nǚ女

 

nüe ニュエ

nǜe虐

棱 arris

 

 


>Top

l

la ラ

lā拉
là落辣

垃gabage

le レ

lè乐

勒force
赖(頼)

lai ライ

lái来
lài赖

lei レイ

léi雷
lěi累
lèi类泪

lao ラオ

lāo捞
láo劳牢lǎo老
lào

lou ロウ

lóu楼lǒu搂lòu

lan ラン

lán兰蓝lǎn览揽

làn烂滥

缆<電纜
笼(籠)

lang ラん

láng狼lǎng朗làng浪

leng レん

léng棱lěng冷

 

long ロん

lóng龙隆lǒng笼

 

l

li リ

lí厘离梨
lǐ礼李里理鲤
lì力历
立利例栗粒

lia リア

liǎ俩

 

lie リエ

liè列劣

liaoリアオ

liáo辽疗缭聊寥
liǎo了liào料撂

liu リウ

liū溜
liú流留

liǔ柳
liù六

lian リエン

lián连怜莲联
liǎn脸liàn练炼链恋

lin リン

lín邻林lǐn凛
lìn吝

liangリアん

liáng良凉

liǎng两liàng亮谅量

ling リン

líng零灵lǐng领lìng另令

       

l

lu

lǔ卤鲁lù录陆
路露

历 strict
痢 dysentery
啰 verbose
罗 birds net

luo ウオ

luōluó螺luǒ裸luò骆落

猎 hunt
疗 cure
缭 entangle
寥 few
孪 twin

luanルアン

luánluǎn卵luàn乱

lun ルン

lún伦沦轮 lùn论

沦 sink
构 form
羔 lamb
搞 carry on
稿 straw
驴 donkey
铝 aluminium
氯 chlorine

lü リュ


lǚ旅
lǜ律绿

lüe リュエ

lüè锊略

掠 ransack  


>Top

g

ga ガ

gā咖嘎

 

嘎 crack
閣 boudoir

ge ゲ

gē哥鸽歌割戈
gé革格 gè个各

该 should
盖 lid

gai ガイ

gāigǎi改
gài概

gei ゲイ

gěi給

 

gaoガオ

gāo高糕
gǎo搞稿gào告

gouゴウ

gōu勾沟 gǒu苟狗gòu

gan ガン

gān干甘
肝柑 gǎn感赶敢gàn干杆

gen ゲン

gēn根跟

 

gangガん

gāng剛钢 gǎng港gàng杠

gengゲん

gēng耕更 gěng梗耿gèng更

gongゴん

gōng工弓公
功恭供攻宫 gǒnggòng共供贡

g

gu

gū估孤 gǔ古谷
股鼓
gù固故

guaグア

guā刮瓜 guǎ寡guà挂

guoグオ

guō锅guó国guǒ果guò过

guaiグアイ

guāi乖 guái拐guài怪

guiグイ

guī归规
闺龟 guǐ轨鬼guì贵跪

guanグアン

guān关官
观冠
guǎn管guàn贯惯

gunグン

gūn滚gùn棍

guangグん

guāng光 guǎng广guàng逛

赶 catch up
杆 shaft

 

 

跟 heel 纲 headrope
岗 mound
梗 stem
耿 bright
拱 cup one hand


>Top

k

ka カ

kā咖
kǎ卡

 

ke ケ

kē苛科kě可渴kè克刻
客课

 

kai カイ

kāi开kǎi慨

kei ケイ

kaoカオ

kǎo考烤kào铐靠

kouコウ

kǒu口kòu叩扣

kanカン

kān刊勘kǎn坎砍kàn看

kenケン

kěn肯啃

 

kangカん

kāng康糠káng扛kàng亢抗

kengケん

kēng坑

kongコん

kōng空 kǒng孔恐kòng空控

k

ku

kū枯哭 kǔ苦
kù库酷

kua クア

kuā夸 kuǎ垮kuà挎跨

kuo クオ

kuò扩阔

kuaiクアイ

 

kuiクイ

kuī亏窥kuí葵魁kuǐ傀kuì溃愧

kuanクアン

kuān寛髋 kuǎn款

kunクン

kūn昆 kǔn捆kùn困

kuangクん

kuāng筐kuáng狂 kuàng况矿

 

 

 

       


>Top

h

ha ハ

hā哈
há蛤
hǎ哈

 

he ヘ

hē喝
hé合何和核
hè贺荷

 

haiハイ

hāi咳hái还孩hǎi海hài害

heiヘイ

hēi黑

hao ハオ

háo号豪hǎo好hào号浩

hou ホウ

hóu喉猴 hòu后厚候

hanハン

hān酣憨hán含寒hǎn罕喊hàn汉汗

henヘン

hén痕hěn很狠hèn恨

hangハん

háng行航

 

hengヘん

héng恒横

hèng横

hongホん

hōng轰哄hóng紅洪hǒne哄

h

hu フ

hū呼忽hú狐胡
湖壶
hǔ虎琥hù户互

huaフア

huā花huá划华 huà化话

huoフオ

huō豁huó活huǒ火伙huò货或

huaiフアイ

huái怀 huài坏

huiフイ

huī灰挥
辉恢huí回huǐ悔毁huì汇会

huanフアン

huān欢huán还huǎn缓huàn幻患

hunフン

hūn昏婚hún浑 hùn混

huangフアん

huāng荒慌huáng皇黄huǎng恍谎huàng晃

 

 

 

       


>Top

j

ji ジ

jī鸡基
激机
jí及极
jǐ几给
jì计技

jia ジァ

jiā加家 jiǎ甲假jià价架

jieジエ

jiē接街jié节结jiě姐解
jiè借介界戒

jiaoジァオ

jiāo交郊
娇胶 jiǎo角绞jiào叫教

jiuジウ

jiū究 jiǔ久九jiù旧救

jianジエン

jiān尖奸
间坚
jiǎn拣检jiàn见建

jinジン

jīn金今
筋津
jǐn尽紧jìn进近

jiangジアん

jiāng江将 jiǎng讲奖jiàng降酱

jingジん

jīng京
精晶 jǐng井警jìng净竞

jiongジオン

jiǒng

 

  经 manage 窘 awkward

j

 

 

   

 

 

纠 correct  

 

 

   

juジュ

jū拘居
jú局菊
jǔ举矩
jù巨具
距俱

jueジュエ

júe决角
诀绝

 

juanジュアン

juān捐juǎn卷juàn卷绢

junジュン

jūn均军
君菌
jùn俊竣


>Top

q

qi チ

qī七妻
期欺
qí齐奇qǐ乞起qì气器

qia チア

qiā掐qiǎ卡恰

 

qie チエ

qiē切qié茄qiě且qiè切怯

qiaoチァオ

qiāo敲锹qiáo乔桥qiǎo巧悄qiào俏峭

qiuチウ

qīu丘秋qíu囚求

 

qianチエン

qiān千迁
謙牵
qián前钱qiǎn浅谴qiàn欠歉

qinチン

qīn亲侵
qín琴禽

qǐn寝

qiangチん

qiāng枪腔qiáng强qiǎn抢

 

qingチん

qīng青轻
氢清qíng情晴qǐng顷请qìng庆

qiongチオん

qióng穷穹

 

     

q

 

 

   

 

 

   

 

 

   

quチゥ

qū区曲qú渠
qǔ区取qù去趣

queチゥエ

quē缺
què却确

quanチゥアン

quán权全
泉拳
quǎn犬quàn劝

qunチゥン

qún裙群

 


>Top

x

xi シ

xī夕西
吸希
xí习席xǐ洗喜xì系细

xiaシア

xiā虾瞎xiá瑕狭
峡霞 xià下夏

xieシエ

xiē楔歇xiė协邪
挟谐
xiě写血xiè泄泻

xiaoシャオ

xiāo消销 xuǎo小晓xiào孝笑校效

xiuシウ

xīu休修 xǐu朽xìu秀袖
臭嗅

xianシエン

xiān先鲜xián咸贤
闲嫌
xiǎn显险xiàn現限

xinシン

xīn心辛
欣新
xìn信芯

xiangシアん

xiāng乡相
香箱xiáng详降xiǎng享想xiàng向项

xingシん

xīng兴星xíng刑行
形型xǐng醒省xìng性姓

xiongシオん

xiōng兄凶xióng雄熊

 

虾 shrimp
瞎 blind
销 melt
晓 dawn
泻 flow swiftly

   

x

 

 

   

 

 

   

喧 noisy
炫 dazzle

 

   

xuシゥ

xū须虚
需嘘
xǔ许
xù序畜

xueシゥエ

xuā削xuá穴学xuǎ雪xuà血

xuanシゥアン

xuān宣喧xuán玄旋xuǎn选xuàn眩炫

xunシゥン

xūn熏xún寻巡
询循
xùn殉驯


>Top

zh

zhaジャ

zhāzhá轧

zhǎzhà诈榨

扎 stab
闸 floodgate
炸 fry
眨 blink

zheジェ

zhē折遮zhé折哲zhě褶zhè这蔗

斋 fast
沾 wet
瞻 look up
樟 camphor tree

zhaiジャイ

zhāi摘zhái宅zhǎi窄zhài债

zheiジェイ

 

zhaoジャオ

zhāo招朝zháo着zhǎo找爪zhào召照
兆肇

zhouジョウ

zhōu舟周zhóu轴 zhòu昼

zhanジャン

zhān粘

zhǎn斩展
zhàn占战

zhenジェン

zhēn贞针
真珍 zhěn诊枕zhèn阵振

zhangジャン

zhāng张 zhǎng长掌zhàng丈杖
胀障

zhengジェん

zhēng争征 zhěng整zhèng正证

zhongジョん

zhōng中忠
zhǒng种zhòng众仲

zh

zhuジュ

zhú竹逐zhǔ主煮zhù助住
注驻

zhuaジュア

zhuā抓zhuǎ爪

 

zhuoジュオ

zhuō拙捉
桌zhuó卓拙

zhuaiジュアイ

zhuài拽

zhuiジュイ

zhuī追锥 zhuì坠

zhuanジュアン

zhuān专砖 zhuǎn转zhuàn传转

zhun

zhūn谆 zhǔn准

zhuang

zhuāng庄装 zhuàng壮状

 

zhiジィ

zhī之支
只知
zhí直织
zhǐ止纸
zhì至治

骤 rapid
抓 grab
拽=pull
撞 collide
坠 weigh down

  种(種)
肿 swelling


>Top

ch

chaチャ

chā叉差

chá茶查chǎ叉chà杈岔

 

cheチェ

chē车 chě扯chè撤掣

 

chaiチャイ

chāi拆差chái柴豺

 

chaoチャオ

chāo抄超cháo朝潮chǎo吵炒

chouチョウ

chōu抽chóu稠酬chǒu丑瞅chòu臭

 

chanチャン

chān搀蝉chán缠蝉婵
chǎn产chàn颤忏

chenチェン

chēn抻嗔chén晨尘陈辰臣
chèn趁衬

changチャん

chāng昌娼cháng长常chǎng厂场chàng唱畅

chengチェん

chēng称chéng成盛承城橙澄呈程乘
chěng俯逞骋
chèng秤

chongチョん

chōng冲充chóng虫重憧崇
chǒngchòng冲

ch

chuチュ

chū初出chú除厨chǔ处储chù处触

 

chuoチュオ

chuō戳chuò辍

chuaiチュアイ

chuāi揣chuǎi揣chuài踹

chuiチュイ

chuī炊吹chuí垂锤

 

chuanチュアン

chuān川穿chuán传船chuǎn喘chuàn串钏

chunチュン

chūn春椿chún純醇chǔn矗

chuangチュアん

chuāng疮创chuáng床chuǎn闯chuàn创

搀 help
铲 hovel
颤 quiver
忏 repent

chiチ

chī痴吃chí弛池匙持迟
池匙
chǐ尺齿耻chì斥赤翅

沉 sink
晨 morning
尘 dust
陈 deploy
趁 take advantage of
撑 support
骋 gallop
宠(寵)b latewqqfc dgdckl/;.7 BE


>Top

sh

shaシャ

shā杀沙纱刹砂
shǎshà

鲨 shark
傻 stupid
霎 moment

sheシェ

shē奢shé折蛇

shě舍shè设社射摄

赊 buy on credit
渉 wade
赎 absorb

shaiシャイ

shāi筛shài晒

sheiシェイ

shéi谁

shaoシャオ

shāo烧sháo勺shǎo少shào少

shouショウ

shǒu手首shòu受授

shanシャン

shān山珊扇
shǎn闪shàn善膳

shenシェン

shēn申伸
身深shén什神shěn审shèn腎甚

shangシャん

shāng伤商 shǎng赏shàng上尚

shengシェん

shēng升声生shéng绳shěng省shèng

牲 livestock
圣(聖)

sh

shuシュ

shū书输
叔抒shú熟shǔ属暑曙署数shù术束述树竖恕

shuaシュア

shuā刷 shuǎ耍

 

shuoシュオ

shuō说 shuò

shuaiシュアイ

shuāi衰shuǎishuài帅率

shuiシュィ

shuí谁shuǐ水shuì睡税

shuanシュアン

shuān栓

shuàn

shunシュン

shùn顺瞬

shuangシュアん

shuāng双霜shuǎn爽

孀 widow
稍 a little
哨 sentry
赡 provide

shiシィ

shī失师shí十石
実时
shǐ使始shì士市

伤(傷)
晌 part of a day
   


>Top

r

赎 random

惹 invite
硕 great

re る


rè热

摔 fall
甩 swing

拴 tie
闩 bolt
涮 rinse
饶(饒) rich
扰(擾) disturb
绕(繞) coil

rao らお

ráorǎo扰
rào绕

rou ろウ

róu柔蹂 ròu肉

ran らン

rán然燃rǎn染

ren れン

rén人仁rěn忍rèn认任

rangらん

ràng让

rengれん

rēngréng

rongろん

róng荣容
溶融

r

ru

rú如儒rǔ乳辱rù入褥

rua るア

 

 

ruoるオ

ruò若弱

 

rui るイ

ruì锐瑞

ruanるアン

ruǎn软

 

run るン

rùn闰潤

褥 mattress
糟 grains
凿 chiesel
枣 Chinese date
噪 chirp
揍 beat

攒 accumulate
赞 help

ri りィ

rì日

脏 dirty
赃 bribes
脏(臟) internal organs
藏 store

扔=抛投 throw
仍 remain
纵 release


>Top

z

za ヅァ

扎匝zá杂zǎ咋

扎 bind
匝 circle
砸 pound

ze ヅェ

zé则责

灾(災)

zaiヅァイ

zāi栽 zǎi宰载zài再在

zei ヅェイ

zéi贼

 

zaoヅァオ

zāo遭záozǎo早zào造

zouヅォウ

zǒu走zòu奏

zan ヅァン

zán咱zǎnzàn暂

zenヅェン

zěn怎

zangヅァん

zāng脏赃zàng脏葬

zengヅェん

zēng曾增

zèng赠

zongヅォん

zōng宗综 zǒng总zòng

z

zuヅゥ

zū租
zú足
zǔ阻组

琢 ponder
做 make

zuoヅオ

zuō作zuó昨zuǒ左zuò坐作

嘴 mouth
钻 drill

zuiヅイ

zuǐ
zuì最罪


zuanヅアン

zuān zuàn钻

zunヅン

zūn尊遵

 

扎 bind
砸 circle
砸 pound
择 select
灾 disaster
攒 gather
赞 help

 

zi ヅィ

zī咨姿
资滋
zǐ子紫
zì字自

咨 consult
纵 release
揍 beat
钻 drill
琢 ponder

   


>Top

c

ca サ

cā擦

 

 

ce セ

cè测策册
厕侧

猜 guess
采 pick

caiサイ

cāi
cái才裁财材
cǎi彩cài菜

掺miserable
灿粲 bright
岑 hill
仓(倉)
苍darkgreen
藏 hide
噌 rub

caoサオ

cāo操cáo槽cǎo草

couソウ

 

canサン

cān餐参cán残蚕cǎncàn灿粲

cenセン

cēn参cén

cangサん

cāng仓苍cáng

cengセん

cēng噌céng层曾
cèng

congソん

cōng葱匆cóng

c

cuツァ

cū粗
醋簇

醋 vinegar
簇 crowd
搓 twist
矬 short
错 wrong

cuoツォ

cuō撮cuó cuò措挫

璀 bright
悴 depressed

cuiツィ

cuī催 cuǐ璀
cuì脆翠

cuanツァン

cuāncuán cuàn篡

cunツゥン

cūn村cún存 cùn寸

撺 throw
攒assemble
窜 flee

 

疵 fault
祠 memorial hall

ciツィ


cí茨磁辞
慈雌词
cǐ此
cì赐刺次

    聪 bright
从(従)


>Top

s

sa サ

sā撒
sǎ洒sà萨

撒 scatter

se セ

sè色

腮 cheek
赛 match


saiサイ

sāi塞 sài塞

嗓 throat
耸 tower
颂 song

saoサオ

sāo骚 sǎo扫嫂sàn臊

souソウ

sōu搜艘

 

sanサン

sān三 sǎn伞散sàn散

senセン

sēn森

 

sangサん

sāng丧 sǎngsàng丧

sengセん

sēng僧

 

songソん

sōng松sǒngsòng讼送

s

su

sū苏sú俗
诉肅素速宿塑

酥 crisp
夙 early morning
肅 solemn

suoスオ

suō缩 suǒ索所锁

虽 though
岁 year
隧 tunnel

suiスイ

suī虽
suí随
suì遂碎

suanスァン

suān酸 suàn算

sunスン

sūn孙 sǔn损笋

蒜 garlic
笋 bamboo shoot

 

 

siスィ

sī司私思斯
sǐ死
sì四寺饲似

丝 silk    
子音/母音
a
o
e
er
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
ong
i
ia
ie
iao
iou
ian
in
iang
ing
iong
 
   
u
ua
uo
uai
uei
uan
uen
uang
ueng
ü
üe
üan
ün
Index
d l
c d h l
q
z zh
Comment
  • There are many syllables in Chinese language, which makes difficult to pronounce distictly for foregners.
  • Here are the list of Chinese syllables, including sample characters.
  • There will be no way to master easily Chinese pronounciation but challenge it!
  • 中国語には多くの音節があり、それが外国人にとって区別して発音することを難しくしている。
  • 以下、中国語音節表には、代表的な漢字も掲載した。
  • 中国語の発音をマスターするにはともなくやるしかない。

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |