| Bottom | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |

巧字
识字

Chinese Words Pinyin Combination


Cat: LAN
Pub: 2014
#: 1409a

Kanzo Kobayashi

14625u/17z27r
Why
 • Pronunciation of pinyin tone pairs is more important than that of independent pinyin.
 • Pīnyīn is like: 1) Maybe (high flat) 2) What? (rising), 3) Uh..(low flat), 4) No! (downward)
 • What about the idea of putting the simplified pinyin mark on each character directly?; like å áà z
 • 学难成 lǎonián yì sǐ xué nánchéng
 • 光阴 yícùn guāngyīn bùkě qīng

sim_pinyin

Ref
˚˚ 11 tone
 
˚´ 12 tone
 
˚ˍ 13 tone
 
˚` 14 tone
 
˚- 15 tone
 

>Top <11> 今天 jīngtiān:

 • 安徽省 Ānhuī
 • 光阴 guāngyīn
 • 加工 jiāgōng
 • 监督 jiāndū
 • 江苏省 Jiāngsū
 • 江西省 Jiāngxī
 • 咖啡 kāfēi
 • 秋声 qiūshēng
 • 山东省 Shāndōng
 • 山西省 Shānxī
 • 收音机 shōuyīnjī
 • 危机 wēijī
 • 西安 Xī'ān
 • 西餐 xīcān
 • 吸收 xīshōu
 • 香蕉 xiāngjiāo
 • 鲜花 xiānhuā
 • 新疆 Xīnjiāng
 • 心情 xīnqíng
 • 新鲜 xīnxiān
 • 星期 xīngqī
 • 虚心 xūxīn
 • 一般 yībān
 • 一边 yībiān, while
 • 一些 yīxiē, a few
 • 应当 yīngdāng,
 • 樱花 yīnghuā, should


<12> 中国 Zhōngguó:

 • bāngmáng
 • duōyún
 • 省 Hēilóngjiāng
 • 浩特 Hūhéhàotè
 • jiānqiáng
 • kāimíng
 • Kūnmíng
 • shītiáo, lose balance
 • shīzhí, fail in one's duty
 • tiāncái
 • 久 tiāncháng dìjiǔ
 • 西 xīnán
 • 西 Xīníng
 • xīndé
 • xīnwén
 • xuānchuán
 • yāoqiú
 • yīshí, temporarily
 • yīngmíng
 • yīngxióng

<13> 冰水 bīngshuǐ:

 • 北 dōngběi
 • Hā'ěrbīn
 • 始 kāishǐ
 • 萎 kūwěi, wither
 • 笔 qiānbǐ
 • 岛 Qīngdǎo
 • 海省 Qīnghǎi
 • 险 wēixiǎn
 • 暖 wēnnuǎn
 • Wūlǔmùqí
 • 引 xīyǐn
 • 反 xiāngfǎn
 • 港 Xiānggǎng
 • 苦 xīngkǔ
 • 理 xiūlǐ
 • 假 xūjiǎ, false
 • 此 yīncǐ, therefore
 • 长 zēngzhǎng

<14> 知道 zhīdào:

 • chāyè, insert
 • chīfàn
 • fēndiàn
 • 省 Gānsù
 • gōngzuò
 • jiājù
 • jiāodài
 • jūnduì
 • jàunshì
 • kāifàng
 • kāituò
 • Lāsà
 • jiāndìng, firm
 • jīnhòu
 • shēngbìng
 • 湿润 shīrùn
 • shīwàng
 • shīyè
 • shōudào, receive
 • shōufèi, charge
 • shūdiàn
 • tiānqì
 • tīngjiǎng, hear
 • xiāngsì
 • xiāofèi
 • wēilì
 • wēixiào
 • wēndù
 • xīwàng
 • 西 Xīzàng
 • xiānjìn
 • xiānghù
 • xiāngxìn
 • xiāofèi
 • xīnzàng
 • xiūzhèng
 • xūruò
 • xūyào
 • yāzhì
 • yībàn, half
 • yīgòng, altogether
 • yīguàn
 • yīqiè, all
 • yīyàng
 • yīkào, rely on
 • yīyuàn
 • yīnsù, element, factor

<15> 真的 zhēngde:

 • bāzhang, palm
 • bānzi, group
 • cōngming
 • dānwu, delay
 • dīngzi
 • 西 dōngxi, thing
 • gēbo, arm
 • guāncai, coffin casket
 • guānxi
 • jiēshi, sturdy
 • shēnshang, with one
 • shōucheng, yeield
 • shōushi
 • shūfu, comfortable
 • shūzi, bomb
 • shuāzi, brush
 • tāmen
 • 西 xībian
 • xiānsheng
 • xīnsi, thought
 • xiāngzi, box
 • xiāoxi
 • xiūxi
 • xīngxing
 • xiōngdi, younger brother < -dì, brothers
 • xuēzi, boot
 • yāzi, duck
 • yēzi, coconut
 • yīfu
 • zhū, bead
´˚21 tone
   
´´22 tone
 
´ˍ 23 tone
 
´` 24 tone
 
´- 25 tone
 

>Top <21> 明天 míngtiān:

 • Chángchūn
 • Chángshā
 • Chéngdū
 • Fúzhōu
 • Hángzhōu
 • Lánzhōu
 • máoyī, sweater
 • Nánchāng
 • Nánjīng
 • shífēn
 • 家庄 Shíjiāzhuāng
 • shíjiān
 • shuāngfāng
 • 省 Táiwānshěng
 • tiáoyuē
 • tígōng
 • wéiyī
 • wénzhāng
 • xióngmāo
 • 所 yánjiūsuǒ
 • yángguāng
 • Yínchuān

<22> 明年 míngnián:

 • 从来 cónglái, always
 • 河南省 Hénán
 • 湖南省 Húnán
 • 吉林省 Jílínshěng
 • 辽宁省 Liáoníng
 • 南宁 Nánníng
 • 食堂 shítáng
 • 实行 shíxíng
 • 甜言蜜语 tiányán mìyǔ
 • 调和 tiáohé
 • 停泊 tíngbó
 • 完全 wánquán
 • 维持 wéichí
 • wénmíng
 • 文学 wénxué
 • 协调 xiétiáo
 • 形容 xíngróng
 • 徐徐 xúxú, slowly
 • 学习 xuéxí
 • 延长 yáncháng
 • 严格 yángé
 • 岩石 yánshí
 • 言行 yánxíng
 • 移民 yímín
 • 银行 yínháng
 • 云南省 Yúnnánshěng

<23> 啤酒 píjiǔ:

 • 鲜 Cháoxiǎn
 • 北省 Héběishěng
 • 北省 Húběishěng
 • 长 júzhǎng
 • 此 rúcǐ, such
 • 九 shíyǒu bājiǔ
 • 北 Táiběi
 • 整 tiáozhěng
 • 止 tíngzhǐ
 • 整 wánzhěng
 • 反 wéifǎn
 • 比 wúbǐ, incomparable
 • 澡 xǐzǎo, bath
 • 伟 xióngwěi, magnificent
 • 找 xúnzhǎo, look for
 • 泳 yóuyǒng
 • 火 zháohuǒ, catch fire

<24> 容易 róngyì:

 • cháyè
 • Chóngqìng
 • 省 Fújiàng
 • huíxìn, write back
 • jiérì
 • liánxì, contact
 • qíngkuàng
 • shíjì
 • shíjiàn
 • shíxiàn
 • shíyòng
 • shígè
 • shíwù
 • tánhuà
 • tánpàn
 • táolùn
 • táoyàn, nasty
 • tiáokuàn
 • tiáojiàn
 • táobì
 • tímù
 • wánxiào, joke
 • wénwù
 • wénhuà
 • wényì
 • wénzì
 • wúbù, without exception
 • wúlùn, whatever
 • xífù, daughter-in-law
 • xiédài
 • xiéyì
 • xíngtài, form
 • shéshù
 • yánsè, color
 • yángròu
 • yícùn
 • yíxià, a little
 • yíwèn

<25> 什么 shénme:

 • píngzi, bottle
 • eŕzi
 • fángzi, house
 • háizi, child
 • héji, consult
 • hétong
 • hézi, box
 • huózhe, alive
 • láitou, cause
 • lóngzi, cage
 • néngnai, skill
 • páizi, plate, brand
 • péngyou
 • 便 piányi, cheap
 • shíhou
 • shítou, stone
 • tiáozi, note
 • xíngli
 • xuésheng
 • xuéwen
 • 沿 yánzhe, along
 • yéye
 • zánmen
 • zhúzi
ˍ˚ 31 tone
 
ˍ´32 tone
 
ˍ ˍ 33 tone
 
ˍ` 34 tone
 
ˍ- 35 tone
 

>Top <31> 喜欢 xīhuān:

 • gǎitiān, another day
 • 广省 Guǎngdōng
 • jiǎndān
 • jiǎnqīng
 • kǎchē, truck
 • lǎoshī
 • 西省 Shǎnxī
 • shǐzhōng
 • shǒudū
 • shǒugōng, handwork
 • shǒuxiān
 • shǒuxīn, palm
 • tǐjī
 • wěituō
 • 机 xīyījī
 • xiǎotōu, thief
 • xiǎoxīn, take care
 • xǔduō, many
 • xuěhuā, snowflake
 • yǎnchū
 • yǎnshuō
 • yuǎnfāng

<32> 起床 qǐchuáng:

 • cǐrén
 • 开放 gǎigé kāifàng
 • 省 Hǎinánshěng
 • Jǐnán
 • jǔxíng
 • lǚxíng
 • Měiguó
 • měiróng
 • nǚpái, women's volleyball
 • Shěnyáng
 • shǔtiáo, fried potato
 • wěiyuán
 • xiǎoxíng
 • yǎnyuán
 • 切齿 yǎoyá qièchǐ
 • yǐlái, since

<33> 你好 nǐhǎo:

 • 海口 Hǎikǒu
 • 检讨 jiǎntǎo, self-criticis
 • 手表 shǒubiǎo
 • 水果 shuǐguǒ, fruit
 • 特地 tèdì, specially
 • 我俩 wǒliǎ
 • 洗手间 xǐshǒujiān
 • 橡皮 xiàngpí
 • 小姐 xiǎojiě
 • 小雨 xiǎoyǔ
 • 选举 xuǎnjǔ
 • 也许 yěxǔ, perhaps
 • 影响 yǐngxiǎng, affect
 • 永远 yǒngyuǎn
 • 祖母 zǔmǔ

<34> 炒饭 chǎofàn:

 • bǐsài, match
 • chǎojià, quarrel
 • 广 guǎnggào
 • jiǎdìng
 • 便 jiǎnbiàn;
 • 话 jiǎnghuà; 讲座zuò;
 • jiěmèi
 • mǎimài, buy & sell
 • 使 shǐyòng
 • shǒubèi, back of a hand
 • shǒuduàn
 • shǒujuàn
 • shǒushù
 • shǒutào
 • shǒuxù
 • 场 tǐyùnchǎng
 • tiělù
 • wěidà
 • wǔfàn
 • Wǔhàn
 • xiǎngniàn
 • xiǎngshòu
 • xiǎngxiàng
 • xiǎofèi
 • yǎnjìng
 • yǎnlèi
 • yǐhòu, afterwards
 • yǐngpiàn, film
 • yǒngqì
 • zǒngshì, always
 • zǒngsuàn, at last

<35> 我的: wǒde

 • dǎdian, prepare
 • diǎnzi, idea
 • gǔtou, bone
 • jiějie
 • lǐngzi, collar
 • mǎimai, business
 • shuǎngkuai
 • tǎnzi, blanket
 • xǐhuan
 • yǎnjing, eye
 • yǐjing, already
 • yǐzi
 • yǐngzi, shadow
 • zhǐjia, nail
`˚41 tone
 
`´42 tone
 
`ˍ 43 tone
 
``44 tone
 
`- 45 tone
 

>Top <41> 面包: miànbāo

 • dàjiā
 • dàyī, coat
 • dìfāng, locality
 • 省 Guìzhōu
 • jiànkāng
 • kàotiān
 • rènzhēn, serious
 • 省 Sìchuānshěng
 • tèshū
 • wèishēng
 • wèixīng
 • xìbāo
 • xìjūn
 • xìxīn
 • xìnfēng
 • yìnshuā
 • yònggōng
 • zàishuō, put off
 • 省 Zhèjiāng
 • Zhènzhōu

<42> 问题: wèntí

 • Àomén
 • Dàlián
 • Guìyáng
 • jiàgé
 • jiànqé
 • jùjuué
 • jùlí
 • lìshí, at once
 • qìyóu, gasoline
 • shàonián
 • shìhé
 • shìmín
 • 实求 shìshí qiúshì
 • tàiyáng
 • Tàiyuán
 • tèbié
 • xiàngpí, eraser
 • wèilái
 • wèntí
 • xìngmíng
 • yìcháng, unusual

 

<43> 这里 zhèlǐ:

 • 法 bànfǎ, way
 • 纸 bàozhǐ, newspaper
 • 所 cèsuǒ
 • 伙 dàhuǒr, all of us
 • 脑 diànnǎo
 • 者 huànzhě
 • 体 jùtǐ
 • 有 jùyǒu
 • 史 lìshǐ
 • 蒙古 Nèiměnggǔ
 • 海 Shànhǎi
 • 当 shìdàng
 • 放 shìfàng
 • 否 shìfǒu, whether or not
 • 眼 shùnyǎn
 • 点 tèdiǎn
 • 舞 tiàowǔ
 • 手 wòshǒu
 • 理 wùlǐ
 • 统 xìtǒng
 • 果 xiàoguǒ
 • 仰 xìnyǎng
 • 管 xuèguǎn
 • 点 yàodiǎn
 • 紧 yàojǐn, serious

<44> 再见: zhàijiàn

 • 半价 bànjià
 • 办事 bànshì, handle affairs
 • 创造 chuàngzào
 • 电话 diànhuà
 • 渐渐 jiànjiàn
 • 见面 jiànmiàn, meet
 • 救命 jiùmìng, help
 • 俱乐部 jùlèbù
 • 事件 shìjiàn
 • 试验 shìyàn
 • 事业 shìyè
 • 世界 shìjiè
 • 束缚 shùfù
 • 太贵 taìguì
 • 下去 xiàqù, go down
 • 羡慕 xiànmù
 • 现象 xiànxiàng
 • 现在 xiànzài
 • 限制 xiànzhì, restrict
 • 项目 xiàngmù
 • 兴趣 xìngqù, hobby
 • 信用卡 xìnyòngkǎ
 • 性质 xìngzhì
 • 血液 xuèyè
 • 训练 xùnliàn
 • 迅速 xùnsù
 • 宴会 yànhuì
 • 要命 yàomìng, extremely
 • 厌恶 yànwù, disgust
 • 业务 yèw
 • 意见 yìjiàn
 • 艺术 yìshù
 • 意义 yìyì
 • 应用 yìngyòng
 • 站住 zhànzhù, stop
 • 最近 zuìjìn

<45> 谢谢: xièxie

 • bùfen
 • bùzi, footstep
 • cèzi
 • dìfang, place
 • jùzi, sentence
 • kuàizi, chopsticks
 • lìqi, strength
 • lìzi, chestnut
 • luòtuo
 • piàoliang
 • rènshi, know
 • sàozhou, broom
 • shàngmian
 • shìli
 • tàidu
 • tàitai, madame
 • tèwu, spy
 • wàibian
 • wèidao, taste
 • wèile, for the sake of
 • wèizhi
 • xiàba, chin
 • xiàngsheng, crosstalk
 • xiàohua
 • xìngzi, apricot
 • yànzi, swallow
 • yàome, eithe .. or
 • yàoshi, if
 • yèli, night
 • yèzi
 • yìsi, meaning
!st tone
2nd tone
3rd tone
4th tone
5th tone
Comment
 • Are there any necesities to define pīnyīn, or are they only due to easiness of prounciation?
 • In Japanese accent, regarding 'āmè (rain)' and 'āmē (sweets)' seem to be only customs, or rain is usaually falling down (down tone)?
 • It seems to me that 1st tone terms seem open, & aerial (天空青安光金加山川江生新星家); 2nd bright, merry & happy (福红长阳宽实食南完言); 3rd delicate, fragile & liquid (小比美雪水海老体点体想死火土有); 4th basic, solid, supportive (物建固大太地段位木业现限共部)
 • ピンインを決める必然性はあるのだろうか、あるいは単なる発音のしやすさだけなのか?
 • 日本語の雨と飴の場合、雨が āmèなのは雨が下降するからなのか?
 • なんとなく第一声は、開放・気体的の感じ、第二声は明朗・幸福な感じ、第三声は微妙で変化・移動・液体的、第一四声は基礎、固体的な感じがするのだが...

| Top | Home | Article | Bookshelf | Keyword | Author | Oxymoron |